Rodzinny kapitał opiekuńczy

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 4 specustawy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, tj. obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 24 lutego br., przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Polski.

Czym jest rodzinny kapitał opiekuńczy?

Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka. W tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Kapitał przysługuje w wysokości 500 zł albo 1000 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

Łączna wysokość wypłaconego kapitału nie może być wyższa niż 12 000 zł na dziecko.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy będzie wypłacany w częściach miesięcznych wynoszących 500 zł. Rodzice będą mogli samodzielnie wskazać sposób pomocy. Czy chcą otrzymywać Kapitał w wysokości 500 zł przez okres 24 miesięcy, czy w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy.

Świadczenie będzie przysługiwać bez względu na dochód.

Komu przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy?

Prawo do kapitału przysługuje osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać kapitał. Chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Kapitał przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, jeżeli dziecko to wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu. Przysługuje matce albo ojcu, przez których rozumie się także osobę, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, .

Kapitał przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończyło 12. miesiąc życia. Trwa do ostatniego dnia 35. miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia. Oznacza to, że w miesiącu, w którym dziecko kończy 36. miesiąc życia, świadczenie nie będzie już wypłacane.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych. Chodzi tutaj o rodziców, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Kwotę kapitału ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego kapitału.

Matka lub ojciec nie tracą prawa do kapitału mimo śmierci pierwszego dziecka. Chyba że śmierć nastąpiła przed urodzeniem się dziecka albo przyjęciem na wychowanie dziecka. W stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia, na które ubiegają się o ustalenie prawa do kapitału.

Rodzinny kapitał opiekuńczy – komu przysługuje

Kapitał nie przysługuje, jeżeli:

 1. dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej;
 2. rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej;
 3. członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Istnieje możliwość, że matka albo ojciec marnotrawią wypłacany im kapitał lub świadczenie wychowawcze albo wydatkują je niezgodnie z celem. W takim przypadku należny kapitał w całości lub w części jest im przekazywany odpowiednio przez kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

Składanie wniosków

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski składa się w okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego miesiąc ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Ostatni termin to pierwszy dzień pierwszego miesiąca przypadającego po miesiącu ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia. Jeśli wniosków na dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba, która przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia. W okresie między pierwszym dniem trzeciego miesiąca poprzedzającego 12. miesiąc liczony od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia a ostatnim dniem pierwszego miesiąca przypadającego po 12. miesiącu liczonym od dnia, w którym osoba, która przyjęła dziecko na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia.

W przypadku złożenia wniosku po upływie okresu, o którym mowa wyżej, łączna wysokość kapitału podlega obniżeniu o kwotę 500 zł za każdy miniony miesiąc.

Co zawiera wniosek

Wniosek zawiera:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy: imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL. W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny. Dodatkowo adres poczty elektronicznej, numer telefonu. Ponadto informację, czy osoba ubiegająca się o kapitał, członek rodziny tej osoby lub rodzic dziecka wykonuje pracę. Chodzi o pracę najemną lub pracę na własny rachunek w państwie, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym;
 2. dane dotyczące małżonka wnioskodawcy albo drugiego rodzica dziecka w przypadku rodziców wspólnie wychowujących dziecko. Chodzi o imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania. W przypadku gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, obywatelstwo, numer PESEL. W przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 3. dane dotyczące dziecka, na które wnioskodawca ubiega się o kapitał:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) datę urodzenia,
  • c) adres miejsca zamieszkania – w przypadku gdy w sprawie mają lub mogą mieć zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
  • d) obywatelstwo,
  • e) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • f) inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do kapitału;
 4. dane dotyczące pierwszego dziecka:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) datę urodzenia,
  • c) obywatelstwo,
  • d) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • e) inne informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do kapitału;
 5. numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie również inne artykuły związane z uchodźcami z UkrainyZatrudnianie obywateli UkrainyUstawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytuOchrona czasowa na terytorium RP i Unii EuropejskiejJednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawąJeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronęwww.emploibtp.beBardzo zależy nam na rozwoju naszego portalu. Jeśli macie dodatkowe informacje, które uważacie powinny się tu znaleźć napiszcie nam o tym w komentarzach. Bardzo nam zależy na tym aby portal odpowiadał waszym wymaganiom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *