Świadczenie „dobry start”

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 specustawy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, tj. obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 24 lutego br., przysługuje świadczenie o nazwie „dobry start”.
Wsparcie to polega na przyznaniu na każde dziecko raz w roku świadczenia w wysokości 300 zł.

Świadczenie „dobry start” przysługuje bez względu na dochód rodziny.

Świadczenie „dobry start” – komu przysługuje

Dotyczy ono również:

 1. rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
 2. osobom uczącym się – raz w roku.

Świadczenie „dobry start” przysługuje także opiekunowi tymczasowemu. Opiekunowi, który sprawuje opiekę nad małoletnim, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego.

Płatność z programu przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia. W przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

„Dobry start” przysługuje także w przypadku:

 1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
 2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych zmienia się rok życia. Świadczenie przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych rodział nasßpuje inaczej. Jeśli żyją w separacji lub w rozłączeniu, z opieką sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach. Kwotę świadczenia ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia.

Świadczenie „dobry start” – komu nie przysługje

Świadczenie „dobry start” nie przysługuje:

 1. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie;
 2. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego.

Postępowanie w sprawie świadczenia „dobry start” prowadzi ZUS.

Ustalenie prawa do świadczenia oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego. A także opiekuna prawnego, rodziny zastępczej. Dotyczy także osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo osoby uczącej się.

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy, prawo do świadczenia, ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel został wpisany do rejestru prowadzonego przez Komendanta Głównego Straży Granicznej. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy w związku z wojną i złożyli wniosek o nadanie PESEL.

W przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – również dziecko powinno zostać wpisane do tego rejestru.

Wniosek dotyczacy świadczenia

Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w art. 26 ust. 1 specustawy, zawiera PESEL wnioskodawcy oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko – PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy.

Elementy wniosku

Wniosek zawiera także odpowiednio:

 1. dane dotyczące wnioskodawcy, w tym:

a) w przypadku rodzica – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, stan cywilny wnioskodawcy oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
b) w przypadku opiekuna faktycznego dziecka, opiekuna prawnego dziecka, rodziny zastępczej, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka i osoby uczącej się – imię, nazwisko, datę urodzenia, adres miejsca zamieszkania, obywatelstwo, numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres poczty elektronicznej i numer telefonu,
c) w przypadku dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej i dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej – imię, nazwisko, datę urodzenia, numer PESEL. W przypadku gdy nie nadano PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dodatkowo adres poczty elektronicznej i numer telefonu, a także nazwę, adres, NIP i REGON placówki, którą kieruje dyrektor;

 1. dane dotyczące dzieci, na które wnioskodawca ubiega się o przyznanie świadczenia „dobry start”, w tym:
  • a) imię i nazwisko,
  • b) datę urodzenia,
  • c) adres miejsca zamieszkania,
  • d) obywatelstwo,
  • e) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  • f) informacje wynikające z innych dokumentów, w tym oświadczeń, niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”;
 2. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 3. oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności;
 4. numer rachunku płatniczego w kraju lub numer wydanego w kraju instrumentu płatniczego w rozumieniu ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1907 ze zm.);
 5. klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;
 6. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „dobry start”.

Świadczenie „dobry start” – Jak złożyć wniosek

Wniosek i załączniki do wniosku składane są wyłącznie w postaci elektronicznej za pomocą:

 1. profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS;
 2. systemu teleinformatycznego banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną, spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZUS;
 3. systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny.

Osobie, która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS, profil ten zakłada ZUS.

Decyja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie przez ZUS świadczenia „dobry start” nie wymaga wydania decyzji.

ZUS udostępnia osobie ubiegającej się o świadczenie informację o przyznaniu na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym ZUS. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia „dobry start” nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

W sprawach odmowy przyznania świadczenia, uchylenia lub zmiany prawa do świadczenia „dobry start” oraz nienależnie pobranego świadczenia ZUS wydaje decyzję. Decyzje, postanowienia, zawiadomienia, wezwania, zaświadczenia, informacje i inne pisma w sprawie świadczenia doręcza ZUS. Doręcza je osobie ubiegającej się i pobierającej o świadczenie wyłącznie w postaci elektronicznej. Roni to na jej profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Osoba ubiegająca się o świadczenie i pobierająca to świadczenie doręcza do ZUS pisma wyłącznie w postaci elektronicznej. Oczywiście dokonuje tego na swoim profilu informacyjnym utworzonym w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie również inne artykuły związane z uchodźcami z Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Jeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronę

www.emploibtp.be

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *