Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy i sposób przeprowadzenia tej operacji. W tym artykule przeczytacie więcej na temat tego jak przeprowadzić procedurę zatrudnienia. Powinniście mieć generalne pojęcie na temat tego jak wygląda zatrudnienie obywateli ukrainy. W wyniku tego procedura ta powinn być dla was łata do przeprowadzenia samemu. Zapraszamy również do lektury innych artykułów na ten temat.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Szukasz pracowników do twojej firmy? – www.emploibtp.be

Kogo dotyczą ułatwienia w podjęciu pracy przewidziane przez specustawę?

Ułatwienia w podjęciu pracy przewidziane przez specustawę dotyczą:

 1. obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 2. ich małżonków, jeśli przybyli oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainy z powodu wojny prowadzonej naUkrainie po 23.02.2022 r.;
 3. najbliższej rodziny obywatela Ukrainy w przypadku, gdy obywatel ten posiadał Kartę Polaka. Dodatkowo kiedy jego rodzina przybyła do RP z terytoriu Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w tym państwie po 23.02.2022 r.

W dalszej części omówienia będą oni opisywani zbiorczympojęciem „obywatele Ukrainy”.

Zatrudnianie obywateli Ukrainy – Sposób powierzenia pracy

Obywatela Ukrainy legalnie przebywającego na terytorium RP można zatrudnić na takich samych zasadach co obywatela Polski. W wyniku tego jedyną różnicą jest obowiązek powiadomienia przez organ powierzający pracę w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy. Powiadamiamy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi.

Powiadomienie odbywa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl. W powiadomieniu przekazuje się następujące dane:

 1. informacje dotyczące podmiotu powierzającego pracę:
  • a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,
  • b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania,
  • c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,
  • d) numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadk podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą – albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,
  • e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzącyc agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,
  • f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;
 2. informacje dotyczące obywatela Ukrainy podejmującego pracę:
  • a) imię (imiona) i nazwisko; datę urodzenia; płeć; obywatelstwo; rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument; numer PESEL – jeśli został nadany;
 3. rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy;
 4. stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
 5. miejsce wykonywanej pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *