Świadczenia Rodzinne

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 specustawy obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, których pobyt jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy, tj. obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 23 lutego br., przysługują świadczenia rodzinne, o których mowa w ustawie z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 615).

Czym są świadczenia rodzinne?

Świadczenia rodzinne to zasiłki i dodatki pieniężne związane z urodzeniem i wychowywaniem dziecka na terytorium Polski. Z tego powodu przyznanie świadczeń rodzinnych jest uzależnione od kryterium dochodowego, tzn. od dochodu na członka rodziny. Świadczenia rodzinne przysługują również przez okres zamieszkiwania na terytorium Polski.

Należą do nich:

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe);
 3. świadczenia opiekuńcze, takie jak: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy;
 4. świadczenie rodzicielskie.

Świadczenia rodzinne – Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przysługuje obojgu rodzicom lub jednemu z nich, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Pprzysługuje również pełnoletniej osobie uczącej się, niebędącej na utrzymaniu rodziców (jeśli rodzice nie żyją), do ukończenia przez dziecko:

 1. 18. roku życia lub
 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego jest uzależnione m.in. od spełnienia kryterium dochodowego. Aby go otrzymać, przeciętny miesięczny dochód rodziny na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty 674,00 zł. Dodatkowo nie może przekroczyć 764,00 zł. W przypadku jeśli dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, gdy dochód rodziny przekracza kwotę uprawniającą do zasiłku rodzinnego, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny.

Jaka jest wysokość zasiłku rodzinnego?

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 2. 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 3. 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek znaleźć można w urzędzie lub na stronie internetowej: https://empatia.mpips.
gov.pl/-/zasilek-rodzinny

Tam również można znaleźć listę wymaganych dokumentów. W razie niedostarczenia któregoś z dokumentów zostanie się wezwanym do uzupełnienia tego braku. Jeśli dostarczenie któregoś z tych dokumentów byłoby niemożliwe ze względu na trwające działania wojenne w Ukrainie, należy tę okoliczność wyjaśnić na piśmie i poprosić o zwolnienie z obowiązku dostarczenia go.

Do podstawowej kwoty zasiłku rodzinnego przysługują również dodatki z tytułu:

 1. urodzenia dziecka;
 2. opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 3. samotnego wychowywania dziecka
 4. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 5. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;
 6. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;
 7. rozpoczęcia roku szkolnego.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowe)

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka oraz opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka w wysokości 1000 zł. Prawo do jednorazowej zapomogi z tego tytułu przysługuje również osobom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1922,00 zł.

Jakie są warunki uzyskania becikowego?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do dnia porodu mogą wystawić lekarz lub położna.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka w urzędzie gminy lub gminnym ośrodku pomocy społecznej. W przypadku gdy dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego, wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Formularz wniosku i listę wymaganych dokumentów można znaleźć na stronie: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zapomoga–z-tytulu-urodzenia-dziecka-tzw-becikowe-

Świadczenia rodzinne – Świadczenia opiekuńcze

Do świadczeń opiekuńczych należą:

 1. zasiłek pielęgnacyjny;
 2. specjalny zasiłek opiekuńczy;
 3. świadczenie pielęgnacyjne.

Zasiłek pielęgnacyjny jest przyznawany w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Komu przysługuje zasiłek pielęgnacyjny?

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 1. niepełnosprawnemu dziecku;
 2. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. osobie, która ukończyła 75 lat;
 4. osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje w wysokości 215,84 zł miesięcznie.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu przysługuje specjalny zasiłek opiekuńczy?

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli:

 1. nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub
 2. rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 620,00 zł miesięcznie.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto.

Świadczenie pielęgnacyjne – to świadczenie przysługujące z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Rezygnacja następuje w celu sprawowania opieki nad osobą potrzebującą opieki. Osoba ta legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Dotyczy to również orzeczenia o niepełnosprawności ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy. Dotyczy również innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Komu przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

 1. matce albo ojcu;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną;
 4. innym osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje również, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 1. nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 2. w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i wynosi 2119,00 zł miesięcznie.

Aby otrzymać świadczenie opiekuńcze, pielęgnacyjne, specjalne świadczenie pielęgnacyjne, należy złożyć wniosek. Wniosek dotyczy ustalenia prawa do świadczenia w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wzór formularza oraz lista wymaganych dokumentów są dostępne na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/-/zasilek-rodzinny

Świadczenia rodzinne – Świadczenie rodzicielskie

Świadczenie rodzicielskie jest to typ zasiłku przyznawanego w związku z urodzeniem dziecka. Przysługuje przez okres od 52 do 71 tygodni (w zależności od liczby urodzonych, objętych opieką lub przysposobionych dzieci). W wyniku tego przyznawane jest niezależnie od kryterium dochodowego i wynosi 1000 zł miesięcznie.

Komu przysługuje świadczenie rodzicielskie?

Świadczenie rodzicielskie przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka;
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka;
 3. rodzinie zastępczej, z wyłączeniem rodziny zastępczej zawodowej;
 4. osobie, która przysposobiła dziecko;
 5. opiekunowi tymczasowemu.

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 1. pobierany jest zasiłek macierzyński lub odpowiednik zasiłku macierzyńskiego;
 2. osoba ubiegająca się o świadczenie rodzicielskie zaprzestała sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem;
 3. w związku z wychowywaniem tego samego dziecka jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego. Również do dodatku do zasiłku rodzinnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna,
 4. za granicą przysługuje również świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego.

Wniosek można złożyć osobiście w urzędzie gminy lub za pośrednictwem portalu Empatia: https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenie-rodzicielskie, gdzie znajduje się również lista wymaganych dokumentów.

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie również inne artykuły związane z uchodźcami z Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą

Jeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronę

www.emploibtp.be

Bardzo zależy nam na rozwoju naszego portalu. Jeśli macie dodatkowe informacje, które uważacie powinny się tu znaleźć napiszcie nam o tym w komentarzach. Bardzo nam zależy na tym aby portal odpowiadał waszym wymaganiom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *