Jednorazowe świadczenie pieniężne

Udzielenie zakwaterowania i wyżywienia – Wsparcie dla obywateli Ukrainy
Jednorazowe świadczenie pieniężne dla osób objętych specustawą
Świadczenia rodzinne
Świadczenie wychowawcze (500+)
Świadczenie „dobry start”
Rodzinny kapitał opiekuńczy
Do finansowanie obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna
Wykaz Aktów Prawnych
Fundacja Ocalenie – Kontakt

Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje się dla uchodźców z Ukrainy od samego poczatku obowiązywania specustawy. Na podstawie art. 31 specustawy, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Polski, których pobyt uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ww. ustawy, tj. obywatelom Ukrainy przybyłym na terytorium Polski po 24 lutego br. i którym nadano numer PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Jednorazowe świadczenie pieniężne – organy

Organami rozpatrującymi wniosek o to świadczenie są wójt, burmistrz i prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskującego. W praktyce, wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się na piśmie w ośrodku pomocy społecznej albo w centrum usług społecznych gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. Wniosek taki składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca
faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Jednorazowe świadczenie pieniężne – wniosek

Wniosek zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek złożono:

  1. imię (imiona) i nazwisko;
  2. datę urodzenia;
  3. obywatelstwo;
  4. płeć;
  5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
  7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  8. adres pobytu;
  9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – jeśli je posiada;
  10. numer PESEL – jeśli zgo nadano.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie wymaga wydania decyzji (a więc nie można się od negatywnego rozstrzygnięcia odwołać do organu wyższej instancji).

Dodatkowe informacje dla zainteresowanych tematem

Zobaczcie również inne artykuły związane z uchodźcami z Ukrainy

Zatrudnianie obywateli Ukrainy

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy (specustawa) – legalność pobytu

Ochrona czasowa na terytorium RP i Unii Europejskiej

Jeśli jesteście zainteresowani zatrudnieniem pracowników ze wschodu zerknijcie na tę stronę

www.emploibtp.be

Bardzo zależy nam na rozwoju naszego portalu. Jeśli macie dodatkowe informacje, które uważacie powinny się tu znaleźć napiszcie nam o tym w komentarzach. Bardzo nam zależy na tym aby portal odpowiadał waszym wymaganiom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *