Absolutorium dla zarządu

Decyzja o udzieleniu absolutorium członkom zarządu stanowi obowiązkową część dorocznej konwencji wspólników. Absolutorium przyznajemy osobno każdemu członkowi zarządu, a nie jako jedno zbiorowe dla całego zarządu. W praktyce zdarza się czasem sytuacja, w której niektórzy członkowie zarządu otrzymują absolutorium, podczas gdy inni, nie dostają aprobaty za ten okres.

Trzeba pamiętać o tym, żeby sformułować uchwałę w sprawie absolutorium. Nie jest przyjęte przyjmowanie uchwały o nieudzieleniu absolutorium.

Absolutorium dla zarządu

Tajne głosowanie

Przyznawanie aprobaty jest kwestią indywidualną. Co oznacza, że wymaga tajnego głosowania Głosowanie jawną większością głosów stanowi podstawę do podważenia uchwały poprzez złożenie pozwu o jej nieważność. Ważne jest, aby pamiętać, że wspólnik nie jest w stanie oddać swojego głosu osobiście, ani poprzez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby w kwestii przyznania mu absolutorium (w przypadku jednoosobowej spółki, gdzie jedyny wspólnik jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, nie przeprowadza się głosowania w sprawie absolutorium

Warte uwagi: Osoba niepełnoletnia a udziały w spółce

Bezwzględna większość

Zgromadzenie wspólników musi podjąć uchwałę o udzieleniu absolutorium większością głosów, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeśli uchwała nie uzyska wymaganej większości, to uważa się, że zgromadzenie odrzuciło udzielenie absolutorium. W takim przypadku nie jest konieczne podejmowanie dodatkowej uchwały. Odrzucenie absolutorium nie automatycznie prowadzi do podjęcia przez spółkę działań prawnych przeciwko członkowi zarządu. Wszelkie działania wobec członka zarządu muszą być poprzedzone odrębną uchwałą zgromadzenia wspólników.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *