Spółka z.o.o. i pokrycie straty

Spółka z.o.o. i pokrycie straty. Po zakończeniu roku obrotowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinno odbyć się zebranie zarządu. Na tym zgromadzeniu podejmuje się uchwałę właśnie o pokryciu straty spółki lub podziale zysku. Umowa spółki może przewidywać wyłączenie podejmowania takiej uchwały przez zarząd. Wtedy kompetencja ta przypada na przykład radzie nadzorczej.

Stratę w spółce możemy pokryć dopiero wówczas, gdy sprawozdanie finansowe zostanie zatwierdzone. Gdy rzeczywiście wykazuje ono stratę zarząd przedstawia zgromadzeniu wspólników wniosek przedstawiający sposób pokrycia straty. Co ważne wniosek ten, opiniuje rada nadzorcza oraz komisja rewizyjna. – Jeśli oczywiście spółka posiada takie organy.

W jaki sposób można pokryć stratę w spółce ?

  • zyskiem z lat przyszłych
  • kapitałem rezerwowym lub zapasowym
  • dopłatami wniesionymi przez wspólników
  • niepodzielonego zysku
  • umorzenie lub zmniejszenie wartości nominalnej udziałów,

Ale uwaga, jeśli umowa spółki nie przewiduje wniesienia dopłat trzeci sposób nie wchodzi w grę. Jeśli spółka ustaliła minimalny kapitał zapasowy i nie ma wcale kapitału rezerwowego drugi sposób również odpada. Co do pokrycia straty zyskiem z lat przyszłych zaznaczyć należy, że nie dzieje się to z automatu. Czyli nawet jeśli przyszłe sprawozdanie wykaże zysk trzeba będzie podjąć nową uchwałę, która pozwoli przekazać ten zysk na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Warte uwagi: Filia przedsiębiorstwa zagranicznego

Spółka z.o.o. i pokrycie straty

Pamiętajmy, też że nie możemy pokryć straty podwyższając kapitał zakładowy

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Spółka z o.o. w organizacji

Spółka z.o.o. i pokrycie straty

Pamiętajmy, że

Jeśli strata przewyższa połowę wniesionego kapitału zakładowego lub jej pokrycie spowoduje całkowitą utratę kapitału zapasowego i rezerwowego zarząd musi zwołać zgromadzenie wspólników. Na nim zapadnie decyzja o dalszym losie spółki.

Uchwałę o pokryciu straty składamy do KRS. Uchwała powinna dokładnie precyzować jaka dokładnie kwota zostaje pokryta. Musi się także znajdować w uchwale informacja czy jest to pokrycie całości straty czy jej tylko części. Co ważne, pokrycie straty nie ma nigdy odzwierciedlenia po stronie aktywów w bilansie jest to wyłącznie przesunięcie środków w ramach kapitałów własnych spółki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *