Filia przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce

Filia przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce Kwestie dotyczące założenia i funkcjonowania filii przedsiębiorcy spoza kraju są uregulowane w przepisach ustawy dotyczącej udziału przedsiębiorców spoza kraju i innych cudzoziemców w działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Aby zrozumieć istotę działalności filii zagranicznego przedsiębiorcy, najpierw musimy określić, kto jest uznawany za przedsiębiorcę spoza kraju. Termin „przedsiębiorca spoza kraju” obejmuje obywateli innych państw, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą. Także obywateli polskich, którzy prowadzą działalność gospodarczą za granicą. Z kolei przez „osobę spoza kraju” rozumie się osobę fizyczną, która nie ma obywatelstwa polskiego, osobę prawną z siedzibą za granicą oraz jednostkę organizacyjną, która nie jest osobą prawną, ale ma zdolność prawną i siedzibę za granicą.

Procedura zakładania filii

Możemy wyróżnić dwie kategorie przedsiębiorców spoza kraju. – Pierwsza grupa to przedsiębiorcy spoza kraju z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), takich jak Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Ta grupa państw ma możliwość zakładania filii w Polsce. Druga grupa, to przedsiębiorcy spoza wyżej wymienionych. państw. Mogą zakładać filie w Polsce tylko wtedy, gdy przewidują to umowy międzynarodowe.

Filia przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce

Rejestracja filii

Oddział może rozpocząć funkcjonowanie po wpisie filii do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca spoza kraju ma obowiązek dostarczenia do KRS różnych dokumentów. Jeśli działalność jest prowadzisz na podstawie aktu założycielskiego, umowy lub statutu, musisz dostarczyć kopie tych dokumentów do akt rejestrowych filii. Nie zapomnij o ich tłumaczeniu. Co jeśli przedsiębiorca spoza kraju zakłada u nas więcej niż jedną filię ? Dokumenty te mogą być złożone w aktach jednej z filii, ale konieczne jest dostarczenie kopii tych dokumentów do akt rejestrowych pozostałych filii. Wówczas trzeba również określić, w którym sądzie znajdują się akta rejestrowe i numer rejestracyjny danej filii.

Jeśli przedsiębiorca spoza kraju prowadzi działalność na podstawie wpisu do zagranicznego rejestru, musi dostarczyć jego kopię. Co więcej kopię należy przetłumaczyć na język polski i włączyć do akt rejestrowych filii. W przypadku, gdy przedsiębiorca spoza kraju zakłada więcej niż jedną filię na terytorium Polski, dokumenty te może złożyć w aktach jednej z filii.

Warte uwagi: Kontrola finansów w spółce z o.o.

Działalność filii

Przedsiębiorca spoza kraju może oczywiście prowadzić działalność gospodarczą w ramach swojej filii . Musi się jednak ograniczyć tylko do obszaru, w jakim prowadził ją za granicą. Przedsiębiorca spoza kraju musi także wyznaczyć osobę, która będzie upoważniona do reprezentowania filii przedsiębiorcy spoza kraju. Przedsiębiorca spoza kraju, który zakłada filię, musi używać oryginalnej nazwy swojego przedsiębiorstwa. Nazwę trzeba przetłumaczyć na język polski. Należy dodać także „filia w Polsce”. Ponadto, musi prowadzić oddzielne księgi rachunkowe w języku polskim. Co ważne zgodnie z przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz informować ministra odpowiedzialnego za gospodarkę o wszelkich zmianach w działalności filii. Musi także poinformować o likwidacji o wszelkich zmianach dotyczących działania oddziału

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *