Odpowiedzialność w spółce z.o.o.

Odpowiedzialność spółce z.o.o. Członkowie zarządu ponoszą bezpośrednią odpowiedzialność za swoje decyzje i działania, co jest kwestią istotną, zwłaszcza w kontekście spółek z ograniczoną odpowiedzialnością regulowanych przez Kodeks spółek handlowych. To ważne zagadnienie jest zawsze aktualne i ma wpływ na sfery życia prywatnego osób zasiadających w zarządzie.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Ponosisz ryzyko

Każdy członek zarządu musi być świadomy ryzyka związanego z podejmowanymi decyzjami i rozumieć potencjalne skutki tych działań dla swojej własnej sytuacji. Aby podejmować decyzje świadomie, trzeba zrozumieć zakres i zasady odpowiedzialności za zobowiązania spółki, którą się zarządza. Ponieważ to obszerne zagadnienie, nie jesteśmy w stanie tu kompleksowo omówić wszystkich jego aspektów. Niemniej jednak, poniżej skupimy się na kluczowych kwestiach istotnych dla zarządców spółek z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie Kodeksu spółek handlowych. Należy jednak pamiętać, że oprócz odpowiedzialności wobec spółki na gruncie Kodeksu spółek handlowych, członkowie zarządu mogą także podlegać innym rodzajom odpowiedzialności, takim jak odpowiedzialność wobec wierzycieli spółki na mocy prawa upadłościowego czy też odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne spółki, takie jak zaległości podatkowe spółki na podstawie ordynacji podatkowej oraz niewywiązywanie się z zobowiązań spółki w zakresie składek na ubezpieczenie społeczne.

Odpowiedzialność w spółce z.o.o.

Czytaj też: Kiedy urząd zwróci Ci VAT ?

Zasady odpowiedzialności Podstawowym przepisem k.s.h. regulującym odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania sp. z o.o. jest art. 299 k.s.h., który stanowi, że jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Odpowiedzialność ma charakter subsydiarny tzn. uzależniona jest od niemożności uzyskania zaspokojenia roszczenia od spółki. Z kolei solidarny charakter odpowiedzialności członków zarządu polega na tym, że wierzyciel spółki może skierować pozew o zapłatę zarówno wobec jednego z nich, wobec kilku bądź jednocześnie wobec wszystkich członków zarządu.

Co jest ważne dla wierzyciela ?

Z punktu widzenia interesów wierzyciela spółki podstawowym zadaniem jest wykazanie bezskuteczności egzekucji wobec zadłużonej spółki. Jest to niezbędne dla umożliwienia pozwania członka zarządu o zapłatę długu wygenerowanego przez zarządzaną przez niego sp. z o.o. Wykazanie przez wierzyciela bezskuteczności egzekucji może nastąpić zarówno poprzez przedstawienie sądowi postanowienia komornika stwierdzającym bezskuteczność prowadzonego z majątku spółki postępowania egzekucyjnego jak również poprzez przedstawienie innych dowodów. Na przykład. postanowienia sądu oddalającego wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Zasady odpowiedzialności

Głównym przepisem w Kodeksie spółek handlowych, który określa odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest artykuł 299. Artykuł ten stanowi, że jeśli próba egzekucji przeciwko spółce nie przyniesie rezultatu, członkowie zarządu ponoszą wspólną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Ta odpowiedzialność jest wtórna i zależy od niemożności odzyskania długu od samej spółki. Co istotne, wszyscy członkowie zarządu mogą być skierowani do sądu przez wierzyciela spółki w jednym pozwie.

Dla wierzyciela spółki kluczowym celem jest udowodnienie bezskuteczności próby egzekucji przeciwko zadłużonej spółce. To niezbędne, aby móc pozwać członka zarządu do zapłaty długu. Jeśli ten wynika z działalności zarządzanej przez niego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dowód bezskuteczności egzekucji może być dostarczony na różne sposoby. Na przykład poprzez przedstawienie sądowi decyzji komornika stwierdzającej, że próba egzekucji z majątku spółki była nieskuteczna. Można także użyć innych dowodów. – Takich jak – postanowienia sądu, które odrzuca wniosek o ogłoszenie upadłości spółki ze względu na brak majątku wystarczającego do spłaty jej długów. -Albo wykazu majątku spółki sporządzonego w ramach postępowania dotyczącego ujawnienia majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *