Grupy spółek - podstawowe informacje

Grupy spółek – podstawowe informacje

Czym jest grupa spółek?

Grupa spółek to po prostu połączenie co najmniej dwóch spółek w celu kooperacji Oczywiście celem jest zwiększenie zysków. Taka grupa z reguły składa się z jednej spółki dominującej oraz jednej lub kilku spółek zależnych. Podstawą wspólnego działania jest uchwała, która opisuje także przyjętą strategię.

Grupa spółek według Kodeksu spółek handlowych

„Grupa spółek” to owoc nowelizacji w Kodeksie spółek handlowych w 2022 roku. Termin ten oczywiście istniał wcześniej w obrocie prawnym, nie mniej teraz jest bardziej sprecyzowany.

Ową dominację między spółką dominującą a spółką zależną Możemy zauważyć w określonych przypadkach. Spójrzmy poniżej.

  1. Posiada kontrolę nad większością głosów podczas zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia. Może również działać jako osoba, która zarządza, korzysta z zasobów lub jest częścią zarządu innej firmy opartą na udziałach.
  2. Ma prawo do wyznaczania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innej spółki kapitałowej lub spółdzielni.
  3. Wywiera kluczowy wpływ na działalność spółki zależnej na mocy zawartej umowy.
  4. Dodatkowo, członkowie zarządu spółki nadrzędnej stanowią większość (co najmniej 51%) w zarządzie innej spółki kapitałowej lub spółdzielni.

Grupy spółek – podstawowe informacje

Zakres zastosowania

Nowe regulacje dotyczące konglomeratów firm obowiązują wszystkie przedsiębiorstwa typu spółek kapitałowych. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w artykule 4 Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie konkretne jednostki gospodarcze, w tym firmy o ograniczonej odpowiedzialności oraz spółki akcyjne, mogą tworzyć konglomeraty firm.

Grupy spółek - podstawowe informacje

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Grupy spółek – podstawowe informacje

Konsekwencje prawne

Utworzenie grupy spółek zgodnie z Kodeksem spółek handlowych pociąga za sobą określone obowiązki. Podkreślmy tu przygotowywanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych oraz odpowiedzialność członków organów spółki dominującej za szkody wyrządzone spółce zależnej.

Kto może tworzyć grupę spółek?

Tworzenie grupy spółek stało się popularnym rozwiązaniem. Zaczynamy je doceniać, bo umożliwia optymalizację kierowanie spółką i co za tym idzie zwiększa zyski..

Grupę spółek mogą tworzyć:

  • Spółki kapitałowe zarejestrowane w Polsce: To one mogą pełnić rolę spółki dominującej lub spółki zależnej.
  • Spółki zagraniczne kapitałowe: Mogą pełnić rolę spółki dominującej, podczas gdy spółka zależna musi być zarejestrowana w Polsce

Wybór nadrzędnej spółki

Kluczowym aspektem w organizacji grupy spółek jest wybór nadrzędnej spółki. To ona będzie miała największy wpływ na działania pozostałych podmiotów w grupie. Warto zastanowić się, która spośród istniejących już spółek lub tych, które zostaną utworzone, najlepiej nadaje się do pełnienia tej roli.

Spółki stowarzyszone stanowią kolejny kluczowy element struktury grupy. Mogą to być już istniejące przedsiębiorstwa lub nowo utworzone firmy. Ważne jest, aby ich działalność była zgodna z celem i misją grupy spółek, która jest tworzona.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *