Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ?

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ? Zgodnie z wymogami wynikającymi z artykułu 69 ustawy o rachunkowości, zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma obowiązek dostarczyć następujące dokumenty do Krajowego Rejestru Sądowego: roczne sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badania, jeśli podlegało ono badaniu, kopia uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego oraz informacja o działalności spółki. Termin na dostarczenie tych dokumentów wynosi 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, które prowadzą rok obrotowy zgodnie z kalendarzem, te dokumenty muszą zostać dostarczone do Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej do 15 lipca.

Co grozi za niezłożenie sprawozdania finansowego ?

Jeśli ktoś nie przestrzega przepisów ustawy o rachunkowości i nie dostarcza sprawozdania finansowego zostaje ukarany grzywną lub karą ograniczenia wolności. W takim przypadku ustawodawca daje sądowi możliwość wyboru jednej z tych kar, nie obu jednocześnie. Grzywna jest ustalana w stawkach dziennych, określając ich liczbę i wartość jednej stawki. Zazwyczaj liczba stawek wynosi od 10 do 540. Wartość jednej stawki dziennego mandatu wynosi co najmniej 10 zł, ale nie więcej niż 2000 zł. Sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy – Jego sytuację życiową, rodzinne okoliczności, majątek i potencjalne źródła dochodów. Przy ustalaniu konkretnej stawki dziennego mandatu. Kara ograniczenia wolności może wynosić do 2 lat. Polega na wykonywaniu prac społecznych bez wynagrodzenia. Karą będzie też potrącanie do 25% miesięcznego wynagrodzenia za pracę na cele społeczne, zgodnie z wyrokiem sądu.

Czytaj też: Przekształcam JDG w spółkę z o.o.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Jaka kara ?

Dla osób zarządzających . szczególnie dotkliwa będzie kara w postaci zakazu prowadzenia działalności Inną konsekwencją jest zakaz , zajmowania określonego stanowiska. Kodeks przewiduje także zakaz wykonywania określonego zawodu.

Dodatkowo, jeśli nie dostarczymy raportu w terminie , sąd rejestrowy da nam 7 dni . Po jego upływie sąd może nałożyć grzywnę. – Na każdego z odpowiedzialnych członków zarządu spółki z o.o. – Jednak nie wyższą niż 15 000 zł. Warto pamiętać, że sąd może wielokrotnie nałożyć grzywnę. Nie ma ograniczeń co do liczby nakładanych kar ani ich łącznej wartości.

Odpowiedzialność karnej w sprawach podatkowych to kwestia istotna, która ma na celu zapewnienie prawidłowego przestrzegania przepisów podatkowych. Dodatkowe środki kontroli i sankcje przewidziano w przepisach karnoskarbowych. Według artykułu 80b kodeksu karnego skarbowego, osoba, która nie dostarcza w terminie wymaganego organowi podatkowemu raportu finansowego lub raportu z audytu, odpowiada karzą grzywny za wykroczenie podatkowe.

Sąd, orzekając karę grzywny, uwzględnia różne czynniki, takie jak liczba stawek i wysokość jednej stawki dziennej. Zazwyczaj minimalna liczba stawek wynosi 10, a maksymalna 720. W przypadku wyroku nakazowego, kara grzywny może wynosić maksymalnie 200 stawek dziennej. Wysokość stawki dziennej ustala zawsze sąd, biorąc pod uwagę dochody osoby oskarżonej, jej warunki życiowe, sytuację rodzinna, sytuację finansową i potencjalne źródła dochodu. Stawka dziennej nie może być niższa niż jedna trzydziesta część minimalnego wynagrodzenia, ani też przekraczać czterystukrotności tej kwoty.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *