Preferencyjny CIT w 2023 roku

Preferencyjny CIT w 2023 roku Aby zastosować preferencyjną stawkę ulgową CIT wynoszącą 9%, podatnicy kontynuujący działalność rozpoczętą w poprzednich latach w 2023 roku muszą spełnić dodatkowy warunek. Muszą mieć w tym roku status małego podatnika CIT. – Który otrzymują, jeśli ich przychody ze sprzedaży za rok ubiegły (czyli 2022) nie przekroczyły 9 654 000 zł.

Podatnicy CIT, którzy nie korzystają ze specjalnej stawki CIT (tzw. estońskiego CIT) ani z ryczałtu od dochodów spółek, podlegają w 2023 roku opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych według stawki 19% lub 9%.

Obniżona stawka CIT

Obniżona stawka 9% dotyczy dochodów, które nie pochodzą z zysków kapitałowych i mogą jej używać:

  1. Mali podatnicy,
  2. Podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w bieżącym roku podatkowym, jednak z pewnymi ograniczeniami dotyczącymi podmiotów powstałych w wyniku niektórych czynności restrukturyzacyjnych.

Warunkiem stosowania stawki 9% jest, zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (updop), aby przychody osiągnięte w roku podatkowym. Jeśli jest to rok kalendarzowy) nie przekroczyły równowartości 2 milionów euro. Przy zaokrągleniu do 1000 zł, kwota ta wynosi 9 357 000 zł w przeliczeniu na złote po kursie z 2 stycznia 2023 roku (4,6784 zł/euro, tabela nr 001/A/NBP/2023).

Jak rozumiemy przychód ?

Pod pojęciem „przychodu” w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 2 updop należy rozumieć przychód ustalony zgodnie z updop bez względu na źródło, z którego pochodzi. Dlatego przy ustalaniu prawa do zastosowania stawki 9% CIT, należy wziąć pod uwagę zarówno przychody z zysków kapitałowych jak i z innych źródeł. – Które podlegają opodatkowaniu lub są zwolnione z CIT. Należy także uwzględnić przychody, od których Ministerstwo zaniechało poboru podatku. Na przykład subwencje z Polskiego Funduszu Rozwoju umorzone w 2023 roku.

Limit przychodów

Istnieje także limit dla przychodów z roku ubiegłego, który jest istotny przy zastosowaniu stawki 9% CIT przez małego podatnika. Aby mieć status małego podatnika, wartość przychodu ze sprzedaży za poprzedni rok podatkowy nie może przekroczyć 2 milionów euro. Mówimy o wartości przeliczonej po średnim kursie euro ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października tego roku. Przy zaokrągleniu do 1000 zł, limit wynosi 9 654 000 zł. – W przeliczeniu na złote po kursie z 3 października 2022 roku.

Przychody z działalności rolniczej wyłączamy z opodatkowania CIT. Nie bierzemy pod uwagę przy ustalaniu limitów przychodów wymienionych powyżej.

Co jeśli bieżący przychód w 2023 roku przekroczy limit 9 357 000 zł ? – Podatnik traci prawo do zastosowania stawki 9% CIT dla dochodów uzyskanych od początku roku. Co ważne nie tylko od momentu przekroczenia tego limitu. Cała suma dochodów takiego podatnika, wykazanych w zeznaniu CIT-8 za 2023 rok, powinna być objęta stawką 19%.

Stawkę 9% można stosować już przy obliczaniu zaliczek na CIT. Przekroczenie limitu przychodów, skutkuje obowiązkiem obliczania zaliczek według stawki 19% od miesiąca/kwartału, w którym nastąpiło przekroczenie. W okresie (miesiącu/kwartale), w którym suma przychodów przekroczy limit 9 357 000 zł, nie można już stosować stawki 9%.

Grupy spółek podstawowe informacje

Nie potrzebujesz korekty

Podatnikowi nie jest wówczas wymagane korygowanie (ani „wyrównywanie”) zaliczek wpłaconych od początku roku do momentu przekroczenia limitu. Nie musisz płacić odsetek od uiszczanych zaliczek. Zaliczki urząd ustalił w prawidłowej wysokości, a podatnik miał wówczas prawo do płatności zaliczek według obniżonej stawki podatku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *