PIT-28 kto składa ?

PIT-28 kto składa ? Deklaracja PIT-28, znana również jako ryczałt ewidencjonowany. Fiskus wymaga jej w przypadku uzyskania w roku podatkowym dochodów opodatkowanych w formie zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych, pochodzących z:

  1. Działalności gospodarczej poza rolnictwem lub
  2. Umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, które są rozliczane poza działalnością gospodarczą (takie jak wynajem prywatny).

Aby opłacać podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia o wyborze tej formy opodatkowania do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy dochód w danym roku podatkowym. Jeśli dochody przekroczą 250 000 euro w trakcie roku podatkowego, konieczne będzie złożenie zeznania podatkowego za dany rok i utrata możliwości opodatkowania na zasadach ryczałtu w kolejnym roku.

Przeczytaj też: Spowolnienie przemysłowe – 2022/23

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Załączniki PIT-28a i PIT-28b:

  • PIT-28a jest formularzem, który należy wypełnić, jeśli prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą lub rozlicza najem ryczałtowo. Służy on do dokładnego określenia kwot zgodnie z odpowiednimi stawkami ryczałtu. Jest integralną częścią deklaracji PIT-28 i musi być złożony przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, wynajmujące lub dzierżawiące nieruchomości. Wyjątkiem są spółki cywilne i jawne, które rozliczają się na zasadach ryczałtu (PIT-28b).

  • PIT-28b dotyczy podatników, którzy korzystają z zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych. – Przychodów wynikających z działalności prowadzonej w formie spółek osób fizycznych, cywilnych lub jawnych. Osoby, które opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ale nie są wspólnikami wspomnianych spółek, nie muszą wypełniać formularza PIT-28b. Ten formularz może być złożony tylko jako załącznik do zeznania PIT-28.
PIT-28 kto składa ?

PIT-28 – ulgi i odliczenia:

Po spełnieniu określonych w ustawie warunków, w zeznaniu PIT-28 można skorzystać z różnych ulg i odliczeń, takich jak:

  1. Składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.
  2. Składki na obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
  3. Straty z działalności gospodarczej.
  4. Darowizny przekazane na cele pożytku publicznego, kultu religijnego, krwiodawstwa, przeciwdziałania COVID-19 itp.
  5. Ulgi, takie jak rehabilitacyjna, na Internet, termomodernizacyjna, z tytułu wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Wyróżniamy także ulgę abolicyjną, mieszkaniową na prawach nabytych, ulgę odsetkowa itp.

Ulga abolicyjna więcej informacji


Aby obliczyć ulgę abolicyjną, należy porównać dwa różne podejścia do obliczenia podatku od dochodów zagranicznych. Pierwsza metoda to „odliczenie proporcjonalne”, gdzie kwota podatku jest obliczana proporcjonalnie do dochodów. Druga metoda to „wyłączenie z progresją”, gdzie podatek obliczamy z uwzględnieniem stopniowania opodatkowania.

Ulgę abolicyjną można obliczyć odejmując kwotę podatku obliczonego według metody odliczenia proporcjonalnego od kwoty podatku obliczonego według metody wyłączenia z progresją.

Jednak od roku 2021 istnieje ograniczenie dla ulgi abolicyjnej. Możesz odliczyć maksymalnie 1360 zł. Przy czym to ograniczenie nie dotyczy dochodów z niektórych źródeł. Mówimy o dochodach z pracy, usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło uzyskiwane od określonych podmiotów, dochody z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem i inne umowy o podobnym charakterze oraz dochody z wykonywania pracy poza granicami państwa.

PIT-28 kto składa ?

1% podatku

Podatnicy składający deklarację PIT-28 mogą także przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Ważne jest, że ryczałtowcy nie mogą odliczać kosztów uzyskania przychodu ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Nie korzystają także z preferencji dla samotnych rodziców Nie mogą także skorzystać z ulgi podatkowej na dziecko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *