Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Zasiłek dla bezrobotnych 2023 W chwili utraty pracy, zasiłek dla osób bezrobotnych jest finansowym wsparciem dla tych osób, które nie mają pracy i trwa on do momentu, kiedy znaleźną nowe zatrudnienie.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Zasiłek dla bezrobotnych jest przyznawany dla każdego dnia kalendarzowego, od dnia zarejestrowania się w odpowiednim urzędzie pracy powiatowym. Przysługuje on osobom, dla których brak jest propozycji odpowiedniej pracy, ofert stażu, szkolenia, prac tymczasowych lub robót publicznych.

Czytaj też: Rozwiązanie umowy o pracę 2023

Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Zasiłek otrzyma osoba bezrobotna, która w ciągu ostatnich 18 miesięcy, przed dniem rejestracji, łącznie przepracowała co najmniej 365 dni:

 • Pracowała z umową o pracę i osiągnęła wynagrodzenie co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia. Ponad to wynagrodzenie to podlegało opłaceniu składki na Fundusz Pracy.
 • Wykonywała pracę na podstawie umowy nakładczą i miała z tego tytułu dochód przynajmniej równy minimalnemu wynagrodzeniu za pracę.
 • Świadczyła usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług.- Gdzie zastosowano przepisy dotyczące umowy zlecenia. Co więcej wynagrodzenie było co najmniej równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w przeliczeniu na pełen miesiąc.
 • Płaciła składki na ubezpieczenia społeczne jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność lub współpracująca. Co ważne podstawa wymiaru składek była co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Pracowała podczas tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności. Co więcej podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Pracowała w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych jako członek tej spółdzielni. Ponad to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne była co najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę.
 • Opłacała składki na Fundusz Pracy w związku z pracą zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego. Co ważne jeśli ten pracodawca nie jest z państwa Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dotyczy to też państwa, które korzysta ze swobody przepływu osób na podstawie umów ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Wysokość składki była 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc pracy.
 • Była zatrudniona za granicą i wróciła do Polski jako repatriant.
 • Była zatrudniona, pracowała lub miała inne źródło dochodu, od którego była opłacana składka na Fundusz Pracy.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Jak ustala się wysokość zasiłku dla bezrobotnych? Wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od dokumentowanego stażu pracy osoby bezrobotnej.

W zależności od stażu pracy osoby, zasiłek jest ustalany według następujących zasad:

 • Osoby o stażu pracy do 5 lat otrzymują 80% zasiłku.
 • Osoby o stażu pracy od 5 do 20 lat otrzymują pełny zasiłek.
 • Osoby o stażu pracy powyżej 20 lat otrzymują zasiłek w podwyższonej wysokości, równy 120% pełnego zasiłku.

Warto jednak zauważyć, że przez pierwsze 3 miesiące zasiłek może być wyższy, a następnie przysługuje w obniżonej wysokości.

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych w 2022 roku? W roku 2023, zasiłek dla bezrobotnych wynosi:

 • 1491,90 zł w okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku,
 • 1171,60 zł w okresie kolejnych dni prawa do zasiłku.

Zasiłek w wysokości 80% wynosi:

 • 1193,60 zł w okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku,
 • 937,30 zł w okresie kolejnych dni prawa do zasiłku.

Zasiłek w wysokości 120% wynosi:

 • 1790,30 zł w okresie pierwszych 90 dni prawa do zasiłku,
 • 1406,00 zł w okresie kolejnych dni prawa do zasiłku.

Jak długo można pobierać zasiłek dla bezrobotnych? Okres pobierania zasiłku wynosi 180 dni. – Dla osób bezrobotnych zamieszkujących na obszarze powiatu. – Tam, gdzie stopa bezrobocia na tym obszarze na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku nie przekroczyła 150% średniej stopy bezrobocia w kraju.

Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Osoby bezrobotne mogą otrzymać zasiłek przez 365 dni, jeśli spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • Mieszkają na obszarze powiatu. – Gdzie stopa bezrobocia na dzień 30 czerwca roku poprzedzającego nabycie prawa do zasiłku przekroczyła 150% średniej stopy bezrobocia w kraju.
 • Mają powyżej 50 lat oraz posiadają co najmniej
 • o najmniej 20 lat stażu pracy, uprawniającego do zasiłku.
 • Mają co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat na utrzymaniu, a ich małżonek jest również bezrobotny, który utracił prawo do zasiłku z powodu jego wygaśnięcia.
 • Samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *