Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? - raport NIK 2022

Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022 Według raportu Najwyższej Izby Kontroli w Polsce znajduje się bardzo wiele miejsc nielegalnego składowania odpadów. W bardzo wielu przypadkach nie znamy nawet dokładnego składu substancji, które znajdziemy na takim składowisku. Co za tym idzie nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć szkodliwości tych substancji dla środowiska naturalnego. Co więcej nie możemy przewidzieć efektów działania wyrzuconych odpadów dla zdrowia mieszkańców terenów sąsiadujących z wysypiskami.

Gdzie znajdziemy składowiska ?

W obszarze poddanych kontroli gmin i nadleśnictw odkryto nielegalnie zdeponowane odpady niebezpieczne w 58 miejscach, z czego 42 znajdowały się na terenach gminnych, a 16 na gruntach będących w zarządzie nadleśnictw. Większość miejsc, gdzie odkładano nielegalnie odpady niebezpieczne na terenach gmin, dotyczyła nieruchomości prywatnych (83%). W dwóch przypadkach odpady niebezpieczne odkryto na terenach nieruchomości należących do Skarbu Państwa pod zarządem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tylko w 5 sprawach na terenach nieruchomości kontrolowanych przez gminy.

W 9 przypadkach (wszystkie dotyczyły nieruchomości prywatnych) nieusunięte odpady niebezpieczne pochodziły sprzed okresu objętego kontrolą, a w najgorszym przypadku odkładanie tych odpadów zostało zauważone już w 2015 roku.

Na terenach nadleśnictw głównie odkryto zużyte lub niezdolne do użytkowania pojazdy oraz niewielkie ilości odpadów chemicznych oraz odpadów zawierających azbest. W przypadku gmin przeważały porzucone duże ilości odpadów chemicznych i innych odpadów z niebezpiecznymi właściwościami.

Do momentu zakończenia kontroli NIK, odpady w całości usunięto z terenów kontrolowanych nadleśnictw. W gminach usunięto ponad połowę lokalizacji (57%), a wszystkie z nieruchomości znajdujących się we władaniu gmin. Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022Pozostało jeszcze 18 lokalizacji w ośmiu gminach poddanych kontroli, gdzie nie usunięto składowiska (17 z nich na terenach nieruchomości prywatnych, a jedno na terenie nieruchomości Skarbu Państwa).

Jak radzą sobie gminy ?

Kontrolowane gminy zapewniły mieszkańcom miejsca do odbioru odpadów niebezpiecznych powstałych w gospodarstwach domowych poprzez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Wszystkie gminy, które były przedmiotem kontroli, uruchomiły miejsca selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w których mieszkańcy mogli oddawać również odpady niebezpieczne powstałe w gospodarstwach domowych. Gminy ustaliły zasady dotyczące utrzymania czystości i porządku, w tym wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów, które zostały prawidłowo wdrożone. W okresie kontroli nie zgłoszono skarg na działanie systemów selektywnej zbiórki odpadów.

W 90% skontrolowanych urzędów prowadzono kampanie edukacyjno-informacyjne za pośrednictwem różnych kanałów informacyjnych. Ich zadaniem było informowanie o szkodliwości odpadów niebezpiecznych i ich wpływie na ludzi i środowisko, zasadach postępowania w przypadku znalezienia odpadów niebezpiecznych w nieodpowiednich miejscach oraz konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.

Skontrolowane nadleśnictwa podejmowały działania mające na celu zapobieżenie nielegalnemu odkładaniu odpadów niebezpiecznych w lasach w ramach przeciwdziałania zaśmiecaniu terenów leśnych. Nadleśnictwa prowadziły działania edukacyjno-informacyjne w tym zakresie, a stan lasów był regularnie kontrolowany i monitorowany.

Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? - raport NIK 2022

Czytaj też: Jak rozliczyć transakcję WDT od lipca 2023 ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022 Jakie działania podejmowano ?

W przypadku odkrycia porzuconych odpadów niebezpiecznych nadleśniczowie podejmowali działania w celu usunięcia ich przez osoby odpowiedzialne za zaśmiecenie lasu. W niektórych przypadkach nakładano na nich koszty usunięcia. Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022 Od roku 2019 ujawniono łącznie 17 nowych miejsc nielegalnego odkładania odpadów niebezpiecznych. 6 w nadleśnictwach i 11 w gminach. 8 w 2020 r. (3 w nadleśnictwach i 5 w gminach), 15 w 2021 r. (5 w nadleśnictwach i 10 w gminach) i 9 do momentu zakończenia kontroli w 2022 r. (2 w nadleśnictwach i 7 w gminach).

Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022 Trzy z dziesięciu skontrolowanych gmin, gdzie stwierdzono nielegalne odkładanie odpadów niebezpiecznych na terenach będących ich własnością, natychmiast usunęły odpady. Utylizacja odbyła się w ciągu 11 miesięcy od ich identyfikacji. Gminy przeprowadziły ją na swój koszt. Całkowite koszty poniesione przez te gminy wyniosły prawie 82 mln złotych. W chwili zakończenia kontroli w gminach, które były przedmiotem kontroli, nie odnaleziono już nielegalnie zdeponowanych odpadów niebezpiecznych.

Gdzie są nielegalne składowiska odpadów ? – Raport NIK 2022

W czasie kontroli, od 2019 do 2022 roku, stwierdzono łącznie 37 miejsc nielegalnego odkładania odpadów niebezpiecznych. Miejsca te znajdowały się na terenach nieruchomości będących we władaniu osób prywatnych lub Skarbu Państwa. Co więcej w jednej trzeciej przypadków istniała konieczność natychmiastowego usunięcia tych odpadów ze względu na zagrożenie dla życia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *