Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ? - Lipiec 2023

Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ? W świetle ustaw osoby, który wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia, są zobowiązane do odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne. Są jednak takie środki finansowe, które temu obowiązkowi nie podlegają. W tym artykule zajmiemy się właśnie takimi sytuacjami.

Odprawy i odszkodowania

Nie odprowadzany składek od wszelkiego rodzaju odpraw, odszkodowań i rekompensat, które wypłacane są z tytułu rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy zlecenia. Umowa zlecenia ulega rozwiązaniu Po pierwsze gdy upłynął czas, na jaki została zawarta. Po drugie po wykonaniu zadania objętego umową. Umowa zlecenie o ulega także rozwiązaniu, za wypowiedzeniem każdej ze stron z ważnego powodu. Co ważne w umowie strony mogą zastrzec przyczyny, które dopuszczają wypowiedzenie. Wysokość odprawy lub innego świadczenia, które otrzymuje zleceniobiorca w przypadku wypowiedzenia lub rozwiązanie umowy, nie może przekraczać dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia. Pamiętajmy, że w razie śmierci zleceniobiorcy lub utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych, umowa wygasa.

Świadczenia BHP i ekwiwalenty za nie

Aby zapewnić zleceniobiorcy pracę w bezpiecznych i higienicznych warunkach, zleceniodawca obciążony jest pewnymi świadczeniami na rzecz wykonującego zlecenie. Świadczenia te mogą mieć charakter rzeczowy – wynikają z przepisów o BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia wypłacane zleceniobiorcy. Mogą to być także ekwiwalenty zabranie odzieży roboczej albo za używanie własnej odzieży i obuwia zamiast roboczego. Takie świadczenia to także wartość bonów, talonów, kuponów i innych, które uprawniają zleceniobiorcą do nabycia napojów bezalkoholowych, posiłków i artykułów spożywczych w sytuacji, gdy zleceniodawca nie może tego zapewnić. Wartość tych świadczeń jest zwolniona Ze składek na ubezpieczenia społeczne.

Należności za podróż służbową

Również diety i inne należności z tytułu delegacji służbowych zleceniobiorcy są zwolnione Ze składek. W umowie zlecenia strony nie muszą zawierać postanowień w sprawie zwrotu kosztów wyjazdów w celach służbowych. Dzieje się tak ponieważ Wynika to z artykułu 742 Kodeksu Cywilnego. Jednakże powyższy artykuł Kodeksu Cywilnego nie jest bezwzględnie wiążący. Strony umowy mogą wyłączyć obowiązek zwrotu wydatków. W takiej sytuacji zlecenia biorca w razie wyjazdu nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów. Jeśli zleceniobiorca otrzyma zwrot kosztów podróży w wysokości wyższej niż kwoty określone w rozporządzeniu, to zleceniodawca ma obowiązek naliczyć składki od nadwyżki ponad limity, które określają przepisy.

Czytaj też Zadania własne gminy w zakresie utylizacji odpadów – Raport NIK 2022

Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ?

Używanie prywatnego samochodu

Nie opłacamy składek ze zwrotu kosztów używania prywatnego samochodu. Zwolnienie ze składek na miejsce, gdy samochód nie jest własnością zlecającego podróż, nie musi też należeć do zleceniobiorcy. Zwolnienie że składek obowiązuje także, gdy zleceniobiorca używa go w jazdach lokalnych, by wykonać powierzone mu czynności. Składek nie odprowadzamy także, gdy zwrot kosztów nie przekracza limitów określonych w rozporządzeniu. Refundacja kosztów może być dokonana ryczałtem– to iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu i przyznanego zleceniobiorcy miesięcznego limitu kilometrów do jazdy lokalnej. Zwrotu kosztów możemy dokonać także kilometrówką– to faktycznie przejechane
kilometry pomnożone przez podane stawki przebiegu.

Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ?

Wsparcie socjalne

Ze składek na ubezpieczenia ustawodawca zwolnił świadczenia, które możemy otrzymać ze środków w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Postanowienia w regulaminie socjalnym zleceniodawca uzgadnia z zakładową organizacją związkową. Jeśli takiej organizacji nie ma w firmie postanowienia uzgadnia się z załogą. W firmie może działać kilka organizacji związkowych wówczas wymagamy zgody ich wszystkich albo przynajmniej tych, które są reprezentatywne. Zleceniodawca udziela wsparcia socjalnego według kryteriów socjalnych najczęściej wyznacznikiem jest dochód na członka rodziny. W przeciwnym razie ZUS lub Urząd Skarbowy może uznać, że brak cech socjalnych i nakazać zapłatę składek i podatku dochodowego.

Ekwiwalenty za narzędziem, materiały i sprzęt

Jeśli do wykonania czynności, w ramach umowy zlecenia, zleceniobiorca wykorzystał własne narzędzia, materiały lub sprzęt, to zleceniodawca płaci mu za nie ekwiwalent. Ten ekwiwalent jest zwolniony ze składek na ubezpieczenia społeczne. Wynika to z artykułu 742 KC, więc strony nie muszą uwzględniać tego w umowie. Nie jest to jednak warunek bezwzględny. Jeśli strony wyłączą obowiązek zwrotu z umowy zlecenia wykonawca nie skorzysta ze zwolnienia ze składek.

Za jakie świadczenia nie odprowadzisz składek ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Wartość posiłków

Według przepisów bhp zleceniobiorcy przysługuje ekwiwalent do 300 zł na jedną osobę miesięcznie za posiłki. Jeśli zleceniobiorca nie korzysta z takiego ekwiwalentu, a korzysta z udostępnionych przez zleceniodawcę posiłków, to nie odprowadza składek od ich wartości.

Zapomogi losowe

Zleceniodawca może wypłacać za ten mogli losowe z tytułu klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby czy zdarzeń losowych. Takie zapomogi zwolnione są ze składek. Warunkiem otrzymania tej zapomogi jest oświadczenie poszkodowanego, że dotknęła go klęska żywiołowa czy długotrwała choroba. Ten warunek uwalnia nas od opłaty składek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *