Czym jest kontrakt menadżerski

Czym jest kontrakt menadżerski ? Kontrakt menadżerski to nazwa umowna, jego definicja nie jest jeszcze zawarta w przepisach prawnych. Wykorzystuje najczęściej regulacje dotyczące umowy zlecenia. Przedmiotem kontraktu jest zarządzanie przedsiębiorstwem przez wykwalifikowanego menadżera. Są to czynności w imieniu zatrudniającego i na jego rzecz i ryzyko.

Kontrakt menadżerski często nazywamy umową o zarządzanie podmiotem gospodarczym. Zaliczany jest zasadniczo do umów starannego działania. Tak jak w umowie zlecenia, menadżer nie zobowiązuje się do uzyskania konkretnego efektu swego działania, ale ma na uwadze wszelkie starania przy wykonywaniu powierzonych mu czynności. Menadżer nie tylko prowadzi sprawy podmiotu zatrudniającego, ale też reprezentuje go na zewnątrz.

Forma i treść kontraktu menedżerskiego

Kontrakt menadżerski może przybrać każdą formą, tak ustną, jak i pisemną. Natomiast treść kontraktu jest odbiciem potrzeb podmiotu zatrudniającego. Z drugiej strony jest wynikiem oczekiwań i wymagań zatrudnionego, bo ten wnosi do przedsiębiorstwa takie wartości i umiejętności, których zapewne brak podmiotowi zatrudniającemu. Wartościami tymi jest wiedza handlowa, organizacyjna oraz kontakty handlowe, a także własna reputacja.

Przeczytaj również: Kim jest zarządca sukcesyjny?

Czym jest kontrakt menadżerski

Ponieważ brak konkretnych przepisów prawnych co do kontraktu menedżerskiego, zawierając go, powinniśmy precyzyjnie sformułować wszelkie postanowienia. Będą to między innymi: data jego zawarcia i dane stron kontraktu. Postanowienia kontraktu menedżerskiego muszą zawierać zakres czynności zobowiązujących menadżera. Konieczne jest podanie wynagrodzenia dla menedżera, ewentualne dodatkowe świadczenia. Mówimy tu na przykład o laptopie, telefonie oraz samochodzie służbowym. Inną ważną informacją która musi się znaleźć w kontrakcie menedżerskim jest czas trwania i sposób rozwiązania, czy też wypowiedzenia kontraktu przez każdą ze stron. Ponadto warto w umowie zawrzeć kryteria oceny wyników zarządzania. Warto także zawrzeć informacje dotyczące zakresu tajemnicy obowiązującej menadżera. Kontrakt menadżerski powinien zawierać precyzyjne ustalenia ustaw stosowanych na jego potrzeby, a przede wszystkim właściwości sądów w razie sporu.

Czym jest kontrakt menadżerski

Właściwą ochronę interesów obu stron kontraktu dadzą zapisy o obowiązku menedżera związanym z zakazem konkurencji i ochroną tajemnicy firmy. Konieczne są także zapisy o wypłacie określonego świadczenia, które zrekompensują fakt rozwiązania kontraktu z menadżerem. Ważne są tutaj dodatkowe formy zabezpieczeń na wypadek roszczeń zatrudniającego. Mówimy tu o wekslu in blanco czy o karach umownych. Interesy zatrudniającego ochroni także zapis o granicy kwotowej przy zaciąganiu zobowiązań przez menedżera lub przy rozporządzaniu składnikami majątkowymi firmy.

Ważne jest, by umowa dokładnie określała, jakie działania managera są niezależne od władz firmy, A na jakie musi uzyskać zgodę.

Przeczytaj też:  Istota umowy o dzieło

Czym jest kontrakt menadżerski ? –

Wynagrodzenie menadżera

W większości przypadków umowa o zarządzanie jest odpłatna. Wynagrodzenie menadżera jest uzależnione od efektów jego pracy. To cena za usługi specjalisty w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów gospodarczych. Najczęściej strony uzgadniają stałą kwotę wynagrodzenia i termin płatności. Do tego mogą dochodzić zmienne wypłaty, na przykład premie czy udziały w zysku firmy. Elementem wynagrodzenia jest laptop, a także telefon czy firmowy samochód.

Wobec managera stosuje się przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za każdą przepracowaną godzinę.

Czym jest kontrakt menadżerski

Odpowiedzialność menadżera

Zakres odpowiedzialności wynikającej z kontraktu menedżerskiego określa kodeks cywilny. Przede wszystkim bierze się tu pod uwagę odpowiedzialność za zaistniałe szkody. Szkody mogą wynikać z niedozwolonego czynu, z niewykonania lub nie należy tego wykonania zobowiązania.

W myśl przepisów manager odpowiada całym swoim majątkiem za poniesionych kraty, za utracone przez firmę zyski, których nie osiągnie Za przyczyną nie należytej staranności podczas zarządzania firmą.

Ważne jest więc, w dobrze sformułować W kontrakcie zakres odpowiedzialności zarządcy a także, możliwość stosowania dodatkowych form zabezpieczeń. Mówimy tu na przykład o wypłacie części wynagrodzenia w akcjach tej firmy, blokadzie części wynagrodzenia i jego przekazania na osobny rachunek bankowy, którym dysponować będzie właściciel firmy.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Czym jest kontrakt menadżerski

Rozwiązanie kontraktu menedżerskiego

Tego typu umowach Istnieje duża swoboda w zakresie rozwiązywania stosunku cywilnoprawnego. Kontrakt menadżerski wprowadzić może rozwiązanie za porozumieniem stron, przewiduje także możliwość wcześniejszego rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Kontrakt można rozwiązać także w trybie natychmiastowym oczywiście w określonych sytuacjach.

Mówimy tu na przykład o nierealizowaniu postanowień kontraktu, czy nieprzestrzeganiu zakazu konkurencji.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *