Składki ZUS w umowie o dzieło

Umowa o dzieło a składki ZUS Umowa o dzieło nie daje podstaw do ubezpieczeń. Jeżeli więc wykonujemy zlecenie z tytułu umowy o dzieło, nie podlegamy ubezpieczeniu społecznym. Co innego, jeśli taką umowę zawrzemy z własnym pracodawcą lub wykonujemy ją na jego rzecz. W tej sytuacji umowa o dzieło w zakresie Ubezpieczeń Społecznych jest traktowana jak umowa o pracę. Podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu oraz chorobowemu, a także ubezpieczeniu wypadkowemu. Mamy więc dwa tytuły do ubezpieczeń społecznych umowę o pracę oraz umowę o dzieło.

Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim, wychowawczym lub bezpłatnym nie mając statusu własnego pracownika. Jeśli więc pracodawca zatrudnia taką właśnie osobą na podstawie umowy o dzieło, to osoba ta nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu.

Składki ZUS w umowie o dzieło

Umowa o dzieło a składki ZUS –

Przykład 1

Pani x jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę już od trzech lat. Na okres stycznia 2023 roku zawarła umowę o dzieło z własnym pracodawcą. W myśl przepisów podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z obu tytułów. Pracodawca miał obowiązek zgłosić tą panią do obowiązkowych ubezpieczeń z chwilą podpisania umowy o pracę, nie powinien natomiast zgłaszać jej do ubezpieczeń z tytułu wynagrodzeń w imiennym raporcie miesięcznym. To jest podstawą do naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki ZUS w umowie o dzieło

Umowa o dzieło a składki ZUS – Przykład 2

Pani X przebywa na urlopie wychowawczym. Z tego tytułu podlega ubezpieczeniom emerytalnym rentowym. Jednak na czas stycznia 2023 roku wykonuje też umowę o dzieło na rzecz swojego pracodawcy. W takiej sytuacji Pani X podlega nadal ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, ale tylko z tytułu urlopu wychowawczego.

O zawarciu takiej umowy płatnik Przekazuje informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od jej zawarcia. Co ważne, jeśli płatnik nie zgłosi danych o zawarciu umowy o dzieło, zagrożony jest karą grzywny do 5000 zł.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Opodatkowanie umowy o dzieło

Przychody z tytułu umowy o dzieło podlegają opodatkowaniu. Płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 12% przychodu, bez względu na jego wysokość. Jeśli wykonawca umowy o dzieło jest jednocześnie pracownikiem płatnika, wówczas zaliczkę na podatek płatnik ustala odrębnie z każdego przychodu. Zwolnienie z podatku nie przysługuje osobom, które nie ukończyły jeszcze 26 roku życia.

Rozwiązanie umowy o dzieło

Po wykonaniu przedmiotu objętego umową o dzieło następuje jej rozwiązanie. Również śmierć lub niezdolność do pracy wykonującego dzieło dyktuje rozwiązanie umowy, ale tylko wtedy, gdy wykonanie umowy zależy od osobistych przymiotów zmarłego. Zamawiający może odstąpić od umowy ale tylko wtedy, gdy dzieło nie zostało zakończone, ciągle trwa nad nim praca. Ponad to zamawiający musi zapłacić umówione wynagrodzenie. Odliczyć może od niego jedynie to, czego wykonawca nie wykorzystał, bo nie dokończył swojego dzieła. Zamawiający może odstąpić od umowy, także wtedy, gdy wykonawca opóźnia się bardzo z pracami i można przypuszczać, że nie wykona go w terminie.

Odstąpić od umowy może także wykonawca. Jeśli w umowie znajdują się zapisy o współdziałaniu z zamawiającym, a w rzeczywistości takiego współdziałania brak. Mówi o tym art. 640 Kodeksu cywilnego.

Co ważne, wszelkie zmiany, które dotyczą wynagrodzenia, również mogą być przyczyną rozwiązania umowy o dzieło.

Przeczytaj też: Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Przedawnienie roszczeń w umowie o dzieło

Wszelkie działania objęte zobowiązaniem, mogą budzić roszczenia jednej ze stron umowy. Roszczenia z tytułu umowy o dzieło przedawniają się po upływie 2 lat od momentu oddania dzieła. Jeżeli dzieło nie zostało oddane lub wykonawca oddał je w innym terminie, przedawnienie liczymy od dnia w którym dzieło miało być oddane zgodnie z umową. Nie ma potrzeby określać w umowie terminów przedawnienia, ponieważ tych określonych ustawą nie można skrócić ani przedłużyć.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *