Obowiązki stron umowy o dzieło

Obowiązki stron umowy o dzieło Obowiązkiem zamawiającego jest przede wszystkim zapłata wynagrodzenia za wykonane dzieło. Natomiast obowiązkiem wykonawcy jest realizacja dzieła. Dzieło to musi spełniać potrzeby i oczekiwania zamawiającego. Aby, zamawiający był w pełni usatysfakcjonowany, dobrze jest w umowie dokładnie określić przedmiot.

Można odwołać się do norm, standardów wykonywania, a nawet do zwyczajów. Do umowy można dołączyć rysunki lub projekty w formie załącznika. Oczekując dzieła zindywidualizowanego niepowtarzalnego, zamawiający może dołączyć też opis rezultatu pod względem technicznym, funkcjonalnym czy estetycznym.

Precyzyjny opis zamawianego przedmiotu jest zawsze pomocny przy jego ocenie. Gdyby doszło do sporu między stronami o jego wykonanie. Dotyczy to przede wszystkim odpowiedzialności za wady dzieła, niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Przyjmujący zamówienie sam decyduje, w jaki sposób osiągnie rezultat, więc w umowie nie trzeba określać czynności potrzebnych do osiągnięcia ostatecznego celu.

Obowiązki stron umowy o dzieło

Przy bardziej skomplikowanych procesach zamawiający może kontrolować sposób wykonywania
dzieła, a nawet ustanowić nadzór inwestorski. Postanowienia takie musimy jednak zamieścić w
umowie.

Błędne wskazówki zamawiającego

Bywa, że zamawiający podczas kontroli koryguje wykonanie dzieła kropka wskazówki jego mogą być jednak błędne i mogą doprowadzić do zniszczenia dzieła. Obowiązkiem wykonawcy jest ostrzec zamawiającego o ewentualnych negatywnych skutkach wskazówek. Jeśli zamawiający nie Uwzględnij ostrzeżenia, nie będzie mógł żądać uprawnień z tytułu rękojmi za wady, bo spowodowane będą jego zaleceniami. Co więcej, będzie musiał zapłacić wykonawcy wynagrodzenia, mimo zniszczenia lub uszkodzenia dzieła tak stanowi artykuł 6412 Kodeksu cywilnego.

Obowiązki stron umowy o dzieło

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Obowiązki stron umowy o dzieło –

Kto dostarcza materiał ?

Umowa o dzieło najczęściej zawiera też informację na temat materiałów, narzędzi i środków pomocniczych. Zwykle to przyjmujący zamówienie jest nimi obciążone. Może być jednak inaczej i wymyśl umowy to zamawiający zobowiązuje się dostarczyć materiały i narzędzia wykonawcy. Zwłaszcza wtedy, gdy potrzebne są specjalistyczne materiały i sprzęt, a on takimi dysponuje. W takiej sytuacji ważne jest, żeby wykonawca działa zbadał otrzymany materiał i sprzęt z punktu widzenia przydatności do wytworzenia zamówionego dzieła przy negatywnej ocenie wykonawca zawiadamia zamawiającego, aby zwolnić się od odpowiedzialności za ewentualne wady dzieła. Za uszkodzenie materiału przez przyjmującego zamówienie odpowiada przyjmujący i ponosi odpowiedzialność z tego tytułu. Natomiast przypadkowa utrata materiału obciąża zamawiającego. Przyjmujący zamówienie rozlicza się z materiału, a niezużytą jego część zwraca zlecającemu.

Obowiązki stron umowy o dzieło

Powierzenie wykonania dzieła osobie trzeciej

Formuła umowy o dzieło nie wskazuje obowiązku wykonania dzieła osobiście. Przyjmujący zamówienie może więc powierzyć wykonanie dzieła w całości lub w części innej osobie. Czyni to na własną odpowiedzialność i ryzyko.

Przeczytaj też: Umowa o dzieło informacje ogólne

Strony Mogą jednak w umowie zastrzec zapis o obowiązku osobistego wykonania dzieła. Bywają umowy, które nie mają takiego zapisu, ale z okoliczności sprawy wynika, że wykonawca musi osobiście wykonać dzieło. Realizując umowę o dzieło w zakładzie pracy zlecającego lub w innym wskazanym miejscu, wykonawca musi mieć zapewnione przez zlecającego odpowiednie warunki BHP wykonawca dzieła nie ma żadnych innych uprawnień pracowniczych. Umowa o dzieło powinna zawierać uzgodnione przez strony termin wykonania dzieła. Ten zapis upoważnia zamawiającego do odstąpienia od umowy przed terminem wykonania dzieła, jeżeli wykonawca opóźnia się tak bardzo, że jest prawdopodobne niedotrzymanie umówionego terminu.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *