Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Wynagrodzenie w umowie o dzieło Za wykonanie dzieła obowiązuje wynagrodzenie w formie pieniężnej. Zapis w umowie stanowi, czy określony jest kwocie brutto czy netto. Wynagrodzenie może być także inne świadczenie, na przykład przeniesienie praw, ale zawsze ustalone wyłącznie w umowie. W umowach o dzieło nie stosujemy minimalnej stawki za każdą godzinę pracy. W tego rodzaju umowach cywilnoprawnych przepisy nie obejmują minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Co więc zrobić, jeśli w umowie strony nie ustalimy wysokości wynagrodzenia ani nie podstaw do jego ustalenia? Mamy wówczas dwie możliwości.

Pierwsza, to zwykłe wynagrodzenie, czyli przeciętne wynagrodzenie pobierane na lokalnym rynku za usługi danego rodzaju. Druga, to wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy przez wykonawcę. Przez uzasadniony nakład rozumie się przeciętne czynności niezbędne, by wykonać dzieło i inne konieczne nakłady.- Tak stanowi artykuł 628 Kodeksu cywilnego. Zamawiający wypłaca wynagrodzenie wykonawcy dzieła w terminie określonym w umowie. Jeśli takiego zapisu nie ma, wynagrodzenie staje się wymagalne, czyni wypłacony jest z chwilą oddania dzieła.

Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Umowa o dzieło może przewidywać, oczywiście za zgodą obu stron, oddanie dzieła w częściach. Za każdą część jest obliczana wynagrodzenie. W takiej sytuacji wykonawca otrzyma wynagrodzenie z chwilą spełnienia każdego ze świadczeń częściowych. Jeśli dzieło nie zostało wykonane z winy zamawiającego, a wykonawca był gotów je wykonać, zamawiający nie może odmówić zapłaty wynagrodzenia. Choćby nawet przeszkody nie były zawinione. Zamawiający może odstąpić od umowy. Jednak tylko w czasie realizacji umowy, gdy dzieło nie zostało jeszcze wykonane. Sposób wynagradzania strony określają w umowie. Mają do wyboru sposób ryczałtowy lub kosztorysowy.

Wynagrodzenie ryczałtowe

Wynagrodzenie ryczałtowe jest korzystne wtedy, gdy przyjmujący zamówienie potrafi przewidzieć swój nakład pracy i obliczyć koszt materiałów koniecznych do pracy.

Ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego jest niepodważalne. Sąd Najwyższy 20 listopada 1998 roku orzekł, że Polega ono bowiem na omówieniu z góry w wysokości wynagrodzenia w kwocie absolutnej. Dzieje się tak, przy wyrażonej lub do rozumianej zgodzie stron na to, że wykonawca nie będzie się domagać zapłaty wynagrodzenia wyższego. Nawet wtedy, gdy zwiększą się koszty wykonania dzieła Jeśli straty byłyby rażące duże dla wykonawcy, sąd może podwyższyć ryczałt lub rozwiązać umowę. Przy tego typu wynagrodzeniu zbędnym jest dołączenie przez wykonawcę dzieła kosztorysów i innych faktur.

Przeczytaj też: Obowiązki stron umowy o dzieło

Wynagrodzenie w umowie o dzieło –

Wynagrodzenie kosztorysowe

Przy działaniach skomplikowanych, Kiedy są trudności z dokładnym ustaleniem wynagrodzenia dla wykonawcy, strony umowy decydują się na wynagrodzenie kosztorysowe. W chwili podpisywania umowy często nie można ustalić kosztów materiałów czy robót. Wówczas do umowy dołączyć trzeba wstępny kosztorys, integralne element umowy. Taki kosztorys nie ma charakteru ostatecznego, ale orientacyjny, przewiduje koszty. Dla ostatecznej wysokości wynagrodzenia znaczenie ma kosztorys końcowy, powykonawczy. Może więc wykazać niższe lub wyższe wynagrodzenie dla wykonawcy dzieła, bo weryfikuje kosztorys wstępny.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Wynagrodzenie w umowie o dzieło

Bywa i tak, że wynagrodzenie kosztorysowe może ulec zmianie na mocy przepisów kodeksu cywilnego. Z różnym skutkiem tak dla zlecającego, jak i dla wykonawcy dzieła Ma to miejsce wtedy, gdy podczas wykonywania dzieła, organ państwowy zmieni wysokość cen lub stawek stosowanych w obliczeniach kosztorysu. Wówczas każda ze stron ma prawo żądać odpowiedniej zmiany umówionego wynagrodzenia.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *