Składka zdrowotna w umowie zlecenia

Składka zdrowotna w umowie zlecenia Do umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub umowy o świadczenie usług, Kodeks cywilny stosuje przepisy dotyczące zlecenia. Zatem we wszystkich tych przypadkach będziemy posługiwać się terminem „umowa zlecenia”. Osoby, które wykonują pracę na podstawie umowy zlecenia podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Co ważne ubezpieczeniu podlegamy od dnia oznaczonego w umowie, jako dzień rozpoczęcia zlecenia. Tytuł do ubezpieczenia wygasa z dniem, gdy upływa okres, na jaki umowa zlecenia została zawarta.

Składka zdrowotna w umowie zlecenia

Kto konkretnie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu ?

Osoby, które legitymują się obywatelstwem państwa członkowskiego UE lub kraju Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Co ważne mieszkają na terytorium tych państw. Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlegają także osoby, które nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego UE lub kraju EFTA, ale przebywają na terenie Polski. Ważna jest w tym przypadku podstawa na jakiej dana osoba przebywa na terytorium naszego kraju. Składka zdrowotna potrącamy od wynagrodzenia jeśli osoba przebywa w Polsce na podstawie niżej wymienionych dokumentów.

Po pierwsze na podstawie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. Ważne jest, by dane osoba posiadała wizę na wykonywanie pracy. Po drugie na podstawie zezwolenia na zamieszkiwanie na czas określony. Po trzecie na podstawie zezwolenia na osiedlenie się. Ponad to na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich. Składka zdrowotna potrącana jest od wynagrodzenia , także gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub statusu uchodźcy.

Prawo do leczenia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, z tytułu potrącanej od wynagrodzenia składki, mają także osoby, które nie mieszkają w żadnym z krajów UE ani EFTA, ale legitymują się obywatelstwem, z tych państw,

Przeczytaj też: Kto jest właściwym płatnikiem składek ?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Dla zleceniobiorców płatnikiem składek zdrowotnych jest zleceniodawca. To płatnik oblicza i potrąca składkę z dochodu ubezpieczonego. Płatnik ma obowiązek, bez żadnych wezwań odprowadzać składki, za każdy miesiąc kalendarzowy. Tryb oraz zasady odprowadzania składek określają przepisy o ubezpieczeniach społecznych.

Składka zdrowotna w umowie zlecenia – Przykład

Pan Paweł jest zatrudniony, na podstawie umowy o pracę i otrzymuje wynagrodzenie. Jednocześnie w styczniu 2023 roku podjął pracę jeszcze u dwóch zleceniodawców, na umowę zlecenia. Zatem z tytułu umowy zlecenia podlega obowiązkowo jedynie ubezpieczeniu zdrowotnemu. Inne składki odprowadza Panu Pawłowi pracodawca.

Składka zdrowotna w umowie zlecenia

Bywa, że składka zdrowotna będzie wyższa od zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Składkę obliczaną na poszczególne miesiące obniżamy wtedy do wysokości zaliczki na PIT. Mówi o tym ustawa o PIT w artykule 83 ust.1.

Jeśli zleceniodawca ma do czynienia z młodą osobą, która nie ukończyła jeszcze 26 lat, musi pamiętać, że osoba ta korzysta ze zwolnienia z PIT. Mimo to, nie zwalnia to jej z potrąceń na ubezpieczenie zdrowotne. W takiej sytuacji płatnik musi sprawdzić czy składka ta nie jest zbyt wysoka. Musi obliczyć ewentualną zaliczkę na podatek dochodowy.

Podstawa wymiaru składek

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek. Podstawą wymiaru składek jest dochód osiągany z umowy zlecenia. Pamiętajmy, że nie stosujemy tu ograniczenia podstawy wymiaru składek do 30- krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *