Fundusz pracy i solidarnościowy na umowie zlecenia

Fundusz pracy i solidarnościowy na umowie zlecenia Obok składek na ubezpieczenie społeczne nasze wynagrodzenie pracodawca obciąża także składkami na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Obie składki mają charakter obowiązkowy opłaca się je za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych na zasadach i w trybie przewidzianym dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Według ustawy budżetowej na 2023 rok składka na Fundusz Pracy wynosi 1%, a na Fundusz
Solidarnościowy – 1,45%. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Są one
finansowane w całości ze środków płatnika składek. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz
Solidarnościowy pracodawca potrąca tylko wtedy, gdy podlegamy obowiązkowo ubezpieczeniom
emerytalnym i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Jeśli natomiast składkę emerytalną i rentową
opłacamy dobrowolnie, wówczas składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy nie są nam
potrącane.

FP ORAZ FS

Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy z tytułu umowy zlecenia, opłacają te osoby, które
nie osiągnęły co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.
Jeżeli na przykład zlecenia biorca osiągnie powyższy wiek w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy następuje od
następnego miesiąca.

Jeżeli data urodzin takiej osoby przypada pierwszego dnia miesiąca, to składek powyższych nie mamy
już obowiązku opłacać za cały ten miesiąc. Fundusz Solidarnościowy jako obowiązkowy został
wprowadzony 1 stycznia 2019 roku. Zasady odprowadzania składek na Fundusz Solidarnościowy są
takie same, jak składek na Fundusz Pracy zatem, zatem:

  • składkę opłacają ci, duży opłacają składkę na Fundusz pracy;
  • składkę obliczamy od tej samej podstawy wymiaru co składkę na Fundusz pracy;
  • stosujemy te same zwolnienia, które obowiązują składkę na Fundusz pracy.

Jak obliczyć stawkę składek ?

Załóżmy, że zlecenie odbiorca zawarł umowę zlecenia na kilka miesięcy. Ma w umowie określone
wynagrodzenie za pracę w stawce miesięcznej kropka Aby obliczyć składkę na Fundusz Pracy i
Fundusz Solidarnościowy, zleceniodawca musi dokonać przeliczenia podstawy wymiaru składek
emerytalny I rentowej na okres miesiąca.
Zlecenia biorca może zachorować i nie przepracuje całego miesiąca. W takiej sytuacji zleceniodawca
Musi ustalić, ile wyniosłyby podstawa wymiaru składek emerytalnej i rentowej, gdyby pracował on
przez cały miesiąc. Jeśli wyliczona w ten sposób podstawa wymiaru składek jest co najmniej równa
kwocie minimalnego wynagrodzenia, składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy są
obowiązkowe.

Przeczytaj też: Prywatny samochód a umowa zlecenia

Jeśli w umowie zlecenia nie ma stawki miesięcznej, ale strony określiły stawkę akordową lub prowizyjną za pracę zleceniobiorcy, nie dokonuje się przeliczeń podstawy wymiaru składek, jak w poprzedniej sytuacji.
W tym przypadku decyduje wysokość osiąganego przychodu jeżeli przychód z tytułu umowy zlecenia, osiągnięty w danym miesiącu, jest co najmniej równej kwocie minimalnego wynagrodzenia, zleceniodawca ma obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

FP oraz FS

Bywa, że zleceniobiorca w umowie ma określoną stawkę miesięczną, ale z jakiejś przyczyny jego wynagrodzenie w danym miesiącu jest tylko co najmniej równe kwocie minimalnego wynagrodzenia.
Tu także bezcelowym jest przeliczanie podstawy wymiaru składek. Podstawę wymiaru składek na oba fundusze stanowi zawsze przychód z umowy zlecenia w rozumieniu przepisów podatkowych.
W przypadku, gdy zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę i umowy
zlecenia, to obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy ciąży z każdego
z tych tytułów. Jednak wtedy, gdy Łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek emerytalnych i rentowej wynosi co najmniej tyle ile minimalne wynagrodzenie.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Kto nie opłaca składek na Fundusz Pracy i Fundusz solidarnościowy?

Składek, o których mówimy nie opłaci pracodawca za zatrudnionych pracowników, którzy powracają
z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu wypoczynkowego w okresie
36 miesięcy po powrocie z tych urlopów. Pracodawca nie opłaca tych składek przez okres 12 miesięcy, od miesiąca zawarcia umowy, za zatrudniony osoby, który ukończyły 50 rok życia i przed zatrudnieniem w okresie 30 dni pozostawały w ewidencji bezrobotnych Urzędu Pracy.
Wyżej wymienione zwolnienia z opłacania składek przysługują pracodawcy tylko w odniesieniu do
pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy. Nie przysługuje zwolnienie o sobie, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej oraz umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym jednocześnie pozostaje w stosunku pracy.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *