prywatne auto w pracy

Prywatny samochód a umowa zlecenia – Jednym z bardziej problematycznych zwolnieniem ze składek są diety i inne należności z tytułu delegacji służbowych zleceniobiorcy. Dlaczego? Pojęcie podróży służbowej i pracowniczy tryb jej odbywania narzuca bieżąco podporządkowanie poleceniom pracodawcy. Nabiera to cech stosunku pracy. Po drugie, podróż służbowa wymaga pracy poza miejscem siedziby
zakładu albo stałego miejsca zamieszkania pracownika. Zleceniodawca nie może przecież z zasady
narzucać zleceniobiorcy miejsca, gdzie będzie on wykonywał zobowiązanie. W kodeksie cywilnym artykuł 742 mówi wprost, że zlecający powinien zrekompensować wykonawcy wydatki poniesione w celu należy tego wykonywania zlecenia, które wymaga wyjazdów.

PRYWATNY SAMOCHÓD W PRACY

Prywatny samochód a umowa zlecenia –

Przykład

Będzie tak na przykład, gdy umowa zlecenia zawarta jest z usługobiorcą prowadzącym serwis
komputerowy i wystąpiła konieczność naprawy sprzętu u klienta zleceniodawcy w innej miejscowości.
Aby zapobiec niejasnościom, strony muszą pamiętać, aby umowa zlecenia zawierała zapis o
zobowiązaniu zleceniodawcy do zwrotu takich kosztów. Zwykle zleceniodawca chce wiedzieć, za co
ponosi koszty wyjazdu służbowego. Dlatego w treści umowy zlecenia powinien zaistnieć zapis
określający rodzaj tych należności i ich wysokość. Jeśli w umowie zlecenia strony zdecydują o wyłączeniu obowiązku zwrotu kosztów podróży, to w razie wyjazdu zleceniobiorca nie otrzyma zwrotu poniesionych kosztów. Bywa, że pracownik, zgodnie z umową zlecenia, otrzyma zwrot kosztów podróży służbowej w wysokości wyższej niż kwota określona w rozporządzeniu o podróżach służbowych pracowników sfery budżetowej. Wówczas zlecający wyjazd Musi naliczyć składki od nadwyżki ponad limity określone w przepisach.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Koszty używania prywatnego samochodu

Podczas podróży służbowej zleceniobiorca nie musi korzystać ze środków transportu zbiorowego.
Może przemieszczać się prywatnym samochodem. W takiej sytuacji refundacja kosztów podróży
będzie zwolniona ze składek, jeśli:

  • samochód nie jest własnością zleceniodawcy, Ponadto nie może należeć też do zleceniobiorcy;
  • zlecenia biorca używa samochodu w jazdach lokalnych, aby wykonać czynności wynikające z umowy
    zlecenia;
  • zwrot kosztów nie przekracza limitów określonych w rozporządzeniu.

Przeczytaj też: Kto finansuje składki na ubezpieczenie społeczne?

Jak rozliczyć koszty używania prywatnego auta ?

1) Ryczałtem – iloczyn stawki za 1 km przebiegu pojazdu wskazanej w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury i przyznanego zleceniobiorcy miesięcznego limitu kilometrów na jazdy lokalny.
2) Kilometrówką – ustala się ją na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów
pomnożonych przez stawki przebiegu.

Rozliczenie kilometrówką wymaga od zlecenia biorcy prowadzenia ewidencji przebiegu
pojazdu kropka mówi o tym artykuł 23 ustęp 5 ustawy o podatku dochodowym. Umowa zlecenia nie musi zawierać zapisu o obowiązku zwrotu wydatków za korzystanie z samochodu prywatnego do wykonywania zleconej pracy. Obowiązek ten wynika z artykułu 742 kodeksu cywilnego.

prywatne auto w pracy

Oczywiście sam kontrakt nie może wyłączać takiego zwrotu. Aby uniknąć nieporozumień z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy z urzędem skarbowym, dobrze jest określić jednak wysokość świadczenia z tego tytułu lub określić wskaźnik niezbędny do jego ustalenia, na przykład stawkę za 1 km przebiegu pojazdu czy limit kilometrów na jazdy lokalne.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *