Badania trzeźwości w nowym kodeksie pracy

Badania trzeźwości w nowym kodeksie pracy – Dotychczasowy kodeks pracy nie zawierał przepisów, które określałyby możliwość przeprowadzenia badania trzeźwości pracownika na żądanie pracodawcy. Nie ma nawet wyróżnionej podstawy prawnej, która pozwoliłaby pracodawcy zabronić wykonywania pracy pracownika, którego podejrzewa się nietrzeźwość.

Realizując wymogi Unii Europejskiej , w kodeksie pracy znajdą się przepisy mówiące o kontroli trzeźwości pracowników. Przepisy te będą podstawą dla pracodawców do przeprowadzania badania na obecność w organizmie alkoholu lub innych środków odurzających.

Taka kontrola podyktowana jest ochroną zdrowia i życia pracowników, ale także mienia pracodawcy. Zwraca uwagę fakt, że kontrola trzeźwości będzie też stosowana wobec pracodawców, którzy organizują pracę osobom fizycznym na innej podstawie niż stosunek pracy.

Po drugie, kontrolą będą objęte także osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą na własny rachunek, ale ich pracę organizuje innego pracodawcę.

Kontrolę trzeźwości będzie można przeprowadzić także wobec osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych i B2B.

Badania trzeźwości w nowym kodeksie pracy

Przesłanki kontroli trzeźwości

Nowe przepisy w kodeksie pracy dotyczące kontroli trzeźwości mają określać przesłanki, które pozwolą przeprowadzić taką kontrolę.

  • Kontrola będzie niezbędna jeśli jej celem jest zapewnienie ochrony zdrowia lub życia pracowników lub innych osób
  • Ochronę mienia

Procedury w trakcie kontroli

Podczas badania trzeźwości sprawdzający musi przestrzegać ochrony godności oraz innych dóbr
osobistych pracownika. To nadrzędna zasada przyświecająca ustawodawcy.
Co ważne, sprawdzający powinien uszanować intymność pracownika. zakład pracy będzie musiał
posiadać regulamin z ustalonymi zasadami kontroli. Jeżeli takiego nie będzie zasady narzucił
obwieszczenie.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Obowiązkiem pracodawcy będzie informowanie pracowników o ewentualnej kontroli w sposób u
niego przyjęty. Informacja ta musi być podana co najmniej z dwutygodniowym wyprzedzenie.
O takich kontrolach trzeba będzie nowo zatrudnianych pracowników. Informacja będzie mogła mieć
formę papierową, Ale także elektroniczną. Ważne, by pracownik otrzymał ją przed dopuszczeniem do
pracy.
Badanie trzeźwości będzie przeprowadzane przy pomocy urządzenia z ważnym dokumentem jego
kalibracji lub wzorcowania. Kontrola nie będzie wymagała badań laboratoryjnych.

Badania trzeźwości w nowym kodeksie pracy

Badania trzeźwości w nowym kodeksie pracy –

Warunki niedopuszczenia do pracy

Nowe przepisy jasno wskazują kiedy pracodawca będzie mógł zabronić wykonywania prac, nie
dopuści do niej pracownika.
Zaistnieje to wówczas, gdy kontrola trzeźwości wykaże:
Obecność alkoholu w organizmie wskazująca na stan po użyciu alkoholu (w rozumieniu ustawy o
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
Że zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik przyszedł do pracy w stanie nietrzeźwości lub
spożywał alkohol w czasie pracy,
Obecność w organizmie pracownika środków działających podobnie jak alkohol,
Że zachodzi podejrzenie że pracownik stawił się do pracy .
Informację o podstawie niedopuszczenia pracownika do pracy pracodawca będzie musiał przekazać
mu do wiadomości.

Co to jest rodzinny kapitał opiekuńczy ?

Sytuacje i zasady uniemożliwiające wykonania badania trzeźwości

Według nowych przepisów będzie można przeprowadzić badanie trzeźwości na żądanie pracodawcy,
ale nie tylko. Takie żądanie będzie mógł wysunąć także pracownik niedopuszczony do pracy, a
podejrzewany o nietrzeźwości.
W obu przypadkach żądanie będzie kierowane do organu powołanego do ochrony porządku
publicznego na przykład do policji.
Badanie będzie przeprowadzone metodami, które nie wymagają analiz laboratoryjnych.- Jeśli chodzi
o alkohol. Jeśli natomiast będzie konieczne badanie krwi, a w przypadku innych środków niż alkohol,
badanie moczu policja zleci takie badanie wtedy, gdy:

  • nie ma innej możliwości
  • stan Pracownika uniemożliwia dokonanie badania prostymi metodami,
  • nie ma możliwości wskazania stężenia alkoholu z powodu przekroczenia zakresu pomiarowego
    urządzenia wykorzystywanego do pomiaru.

Pobieranie krwi przeprowadzi osoba mającą odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, natomiast pobieranie moczu w obecności osoby z odpowiednimi kwalifikacjami tej samej
płci co pracownik.
Może zdarzyć się, że podejrzenia o nietrzeźwości będą mylące a badania nie wykazały obecności
alkoholu w organizmie. Nastąpi .Jednak przerwa w pracy. taka nieobecność w pracy Będzie
traktowana okres usprawiedliwionej nieobecności w pracy i pracownik zachowa prawo do
wynagrodzenia za ten okres.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *