CIT -ST - 2023 - wyjaśniamy

CIT -ST – 2023 – wyjaśniamy. Podział dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych, zwany CIT-ST, przewiduje podział tych dochodów pomiędzy różne instytucje. Takie jak Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego. Procentowy podział wygląda następująco:

  • Gmina otrzymuje 6,71%,
  • Powiat dostaje 1,4%,
  • Województwo udział wynosi 14,75%.

W sytuacji, gdy firma ma zakłady w różnych jednostkach samorządu terytorialnego, konieczne jest wskazanie na formularzu CIT-ST danych potrzebnych do właściwego podziału dochodów. – Uwzględniając proporcje zatrudnionych osób na umowę o pracę w poszczególnych oddziałach.

Jeśli firma posiada oddział na terenie innej jednostki samorządu terytorialnego niż jej siedziba, część dochodu z tego oddziału zostanie przekazana do budżetu tej jednostki. To przekazanie musi być proporcjonalne do liczby pracowników na umowę o pracę w tym oddziale.

Czytaj też: Zasiłek dla bezrobotnych 2023

Jeśli masz pytania dotyczące podatku CIT-ST lub chcesz uzyskać więcej informacji, jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Co jeżeli chodzi o pojęcie „oddział” ? Rozumiemy je jako określone miejsce wykonywania pracy. – Jak zapisano w umowie o pracę. – Znajduje się na obszarze innej jednostki samorządu niż jednostka, która jest właściwa dla siedziby. To samo dotyczy podatników prowadzących działalność poprzez zagraniczny zakład na terenie Polski. – Gdzie proporcje ustala się w oparciu o liczbę zatrudnionych osób w Polsce przez ten zagraniczny zakład.

W formularzu CIT-ST ustawodawca wymaga informacji potrzebnych do ustalenia dochodów, które zostaną przekazane jednostkom samorządu terytorialnego. Mówimy o dochodach z tytułu podatku od osób prawnych. Jeśli firma nie ma oddziałów, nie jest obowiązkowe składanie takiego załącznika.

Jeśli siedziba firmy i zakład pracy znajdują się na obszarze tej samej gminy, nie ma konieczności sporządzania deklaracji CIT-ST.

Terminy skladania

CIT -ST – 2023 – wyjaśniamy. Termin składania deklaracji CIT-ST przewiduje, że podatnicy muszą to zrobić do 31 marca każdego roku. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzonymi od 1 stycznia 2022 roku. Jest to teraz obowiązek roczny. A nie cykliczny jak było dotąd. W zależności od zmian w liczbie zatrudnionych osób i jest składany razem z rocznym zeznaniem podatkowym.

Kara za brak deklaracji

Ustawa o deklaracji CIT-ST nie określa konkretnych konsekwencji za naruszenie obowiązku jej złożenia. Niemniej jednak, pominięcie tego obowiązku, mimo że jest on wymagany, stanowi naruszenie przepisów skarbowych. Zgodnie z art. 56 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 z późniejszymi zmianami), osoby odpowiedzialne za kwestie gospodarcze, zwłaszcza finansowe, w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (zob. art. 9 § 3 k.k.s.), mogą być poddane karze skarbowej za niezłożenie informacji CIT-ST przez spółkę. Niemniej jednak, nie przewiduje się sankcji karnej skarbowej dla samej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *