Spółka komandytowa 2023

Spółka komandytowa 2023 Spółka komandytowa stanowi jedną z odmian spółek osobowych. W jej przypadku kluczowe jest zaangażowanie i udział osobisty wspólników w prowadzeniu działalności spółki, a nie tylko wkład kapitałowy, tak jak to jest w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółek akcyjnych.

Spółki osobowe są określane jako niepełnoprawne podmioty prawa, które posiadają zdolność prawną dzięki przepisom prawa. Zgodnie z przepisami prawa, spółka może nabywać prawa w swoim imieniu, w tym nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania oraz uczestniczyć w postępowaniach sądowych.

Spółki osobowe mogą rozpocząć działalność dopiero po zarejestrowaniu się w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdyż nie mają swojej odrębnej struktury organizacyjnej.

Czytaj też: Restrukturyzacja zatrudnienia 2023

Spółka komandytowa 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Komplementariusze i komandytariusze

Spółka komandytowa charakteryzuje się tym, że przynajmniej jeden wspólnik (komplementariusz) odpowiada nieograniczenie za zobowiązania spółki wobec wierzycieli, natomiast co najmniej jeden inny wspólnik (komandytariusz) ma ograniczoną odpowiedzialność. Istnienie takiego układu wymaga przynajmniej dwóch wspólników: jednego komplementariusza i jednego komandytariusza. Niemożliwe jest założenie spółki komandytowej, która miałaby dwóch komandytariuszy bez komplementariusza.

Odpowiedzialność wspólników

Komplementariusz odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, solidarnie z innymi komplementariuszami. Jednak egzekucję z ich prywatnego majątku możemy podjąć tylko wtedy, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się nieskuteczna. Komandytariusze natomiast odpowiadają tylko do wysokości swojej sumy komandytowej za zobowiązania spółki.

Suma komandytowa a wkład

Suma komandytowa to maksymalna kwota odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli spółki. Odpowiedzialność komandytariusza ogranicza się do tej sumy. Jeśli komandytariusz wniesie wkład równy sumie komandytowej, to automatycznie zwalnia go to z dalszej odpowiedzialności za zobowiązania spółki. W przeciwnym razie, jeśli jego wkład jest niższy niż suma komandytowa, to odpowiada tylko do tej kwoty.

Reprezentacja i zarządzanie

W spółkach komandytowych prawo reprezentacji spółki należy do komplementariuszy. Komandytariusze mogą działać w imieniu spółki jako pełnomocnicy lub prokurenci.

Prowadzenie spraw spółki Prowadzenie spraw spółki komandytowej skupia się na relacjach między wspólnikami, podczas gdy reprezentacja dotyczy relacji zewnętrznych spółki. Prawo do prowadzenia spraw spółki przysługuje komplementariuszom. Komandytariusze mogą to robić, ale nie musząi chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Rejestracja spółki komandytowej

Aby założyć spółkę komandytową, wspólnicy muszą sporządzić umowę spółki, która zawiera istotne informacje takie jak firma, siedziba, przedmiot działalności, udziały i odpowiedzialność wspólników. Umowa ta może być zawarta tradycyjnie u notariusza lub elektronicznie za pomocą systemu s24.

Po zawarciu umowy spółki, spółka musi zostać zarejestrowana w KRS, a następnie zgłoszona do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Jeśli spółka będzie czynnym podatnikiem VAT, konieczne jest złożenie wniosku o rejestrację do Urzędu Skarbowego.

Podsumowując, spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej. W tej spółce komplementariusze odpowiadają nieograniczenie za zobowiązania spółki, a komandytariusze mają ograniczoną odpowiedzialność do swojej sumy komandytowej. Spółka taka wymaga co najmniej dwóch wspólników i podlega rejestracji w KRS. Trzeba też spełnić kilka innych formalności, takich jak zgłoszenie do Urzędu Skarbowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *