Kredyt na własną działalność 2023

Kredyt na własną działalność 2023 Złożenie wniosku o uzyskanie pożyczki może być korzystnym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jesteś osobą bezrobotną lub poszukującą zatrudnienia, niezatrudnioną i niepracującą w inny sposób dla zarobku, studentem ostatniego roku studiów niezatrudnionym i niepodejmującym innej płatnej pracy, opiekunem osoby niepełnosprawnej, który poszukuje pracy i nie jest zatrudniony lub nie pracuje inaczej dla zarobku. Pożyczka ta jest udzielana ze środków Funduszu Pracy, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Unii Europejskiej poprzez pośredników finansowych wybranych przez BGK.

Kredyt na własną działalność 2023

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu

Kto może ubiegać o pożyczkę ?

  • Osoby, które, nie były skazane w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku o pożyczkę za przestępstwa związane z działalnością gospodarczą.
  • Beneficjenci, którzy na dzień składania wniosku nie mają zatrudnienia ani nie wykonują innej pracy dla zarobku.
  • Osoby, które, w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej ani nie były w okresie zawieszenia takiej działalności.
  • Ludzie, którzy nie otrzymali pomocy de minimis przekraczającej określone limity w ciągu ostatnich 2 lat przed złożeniem wniosku, zależnie od sektora działalności.

Czytaj też: Spółka komandytowa 2023

Jakie warunki musisz spełniać ?

  • Zobowiązanie do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy.
  • Sporządzenie rozliczeń pożyczki na podstawie faktur lub innych dokumentów księgowych.
  • Niezawieszanie działalności przez 12 miesięcy od jej rozpoczęcia.
  • Używanie środków pożyczki zgodnie z celami, które określiliśmy
  • Dopuszczenie do kontroli ze strony odpowiednich instytucji.
  • Przechowywanie dokumentów związanych z pożyczką przez 10 lat.

Osoby planujące wspólnie prowadzić działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej także mogą starać się o tę pożyczkę.

Pożyczka otrzymujemy na podstawie umowy na wniosek osoby ubiegającej się o nią. Wymaga przedstawienia opisu i kosztorysu planowanej działalności. Co więcej zabezpieczenia spłaty pożyczki, takiego jak weksel własny in blanco i poręczenie dwóch osób fizycznych.

Wniosek

Wniosek o pożyczkę składa się u pośrednika finansowego, który działa na terenie odpowiedniego obszaru zgodnie z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie decyzji trwa 14 dni roboczych od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku.

Co możesz sfinansować ?

W przypadku rozpoczęcia działalności gospodarczej, pożyczka może pokryć koszty usług doradczych. Co ważne szkoleń i inne związane z tym wydatki, a jej wysokość może wynieść nawet 100% tych kosztów, ale nie więcej niż 20-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Spłata pożyczki na podjęcie działalności nie może przekroczyć 7 lat. Jednakże istnieje możliwość karencji w spłacie kapitału przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Jej oprocentowanie wynosi 0,25% rocznie. Bazuje na stopie redyskonta weksli przyjętych przez Narodowy Bank Polski, lub 0,1% rocznie dla osób poszukujących pracy lub opiekunów niepełnosprawnych. Co ważne, pożyczka nie jest dostępna dla działalności związanej m.in. z produkcją rolną, górnictwem węgla, rybołówstwem, hutnictwem, budownictwem okrętowym, bronią, branżą erotyczną, ani w formie spółki prawa handlowego.

Po 3 miesiącach od rozpoczęcia spłaty pożyczki na podjęcie działalności, można się starać o dodatkową pożyczkę na utworzenie miejsca pracy. Jeśli korzystałeś z karencji w spłacie, trzymiesięczny okres rozpoczyna się po zakończeniu karencji. Jeśli spełniasz odpowiednie warunki, Minister Pracy może umorzyć należności z tytułu pożyczki na utworzenie miejsca pracy dla bezrobotnych, pod pewnymi warunkami. Zwrócenie niespłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami musi nastąpić w terminie do 6 miesięcy od wezwania do zwrotu, pod pewnymi warunkami. Kwotę niespłaconej pożyczki możemy zwiększyć o korzyści wynikające z różnicy oprocentowania w stosunku do oprocentowania rynkowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *