Program "Bez PIT dla młodych"

Program „Bez PIT dla młodych” obowiązek rozliczania podatkowego PIT dotyczy każdej osoby, która w danym roku osiągnęła jakiekolwiek przychody. Opodatkowaniu podlegają o dochody z umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W Polsce każdy, to ukończy 15 lat, może podjąć pracę zarobkową. Od 15 lat do ukończenia 18 roku życia jest się pracownikiem młodocianym. Tak wczesne podjęcie pracy wiąże się zwykle z kontynuacją nauki, pozwala zdobyć pierwsze doświadczenie w zawodzie. Program „Bez PIT dla młodych „opracowany został właśnie dla ludzi młodych, którzy muszą lub chcą rozpocząć życie na własny rachunek. Program ma zachęcić młodych do podjęcia pracy w kraju po ukończeniu edukacji. W jaki sposób zachęca ? Osoby, które nie ukończyły 26 roku życia, są zwolnione z obowiązku odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy nie rozliczają PIT-u. Liczy się jednak nie tylko wiek, ale też wysokość wynagrodzenia.

Warunki zwolnienia z podatku

Ulgi dla młodych skorzysta Osoba, która w chwili uzyskania przychodu nie ukończyła 26 lat. Ponadto ma przychód roczny nie wyższy niż 85 528 zł oraz może wykazać przychód z umowy o pracę, umowy zlecenia, praktyk absolwenckich lub stażu uczniowskiego.

Należy pamiętać, że przychody uzyskane po dniu ukończenia 26 roku życia, nie są objęte ulgą. Nawet jeśli umową o pracę zawarliśmy przed dniem ukończenia 26 lat. Przypuśćmy, że Tomasz urodził się 12 kwietnia. Zatem z ulgi będzie korzystał do 12 kwietnia włącznie w roku, w którym skończy 26 lat przychody uzyskane przez Tomasza po 13 kwietnia są już opodatkowane.

Program "Bez PIT dla młodych"

Limit przychodów

Jak już wspomniano wcześniej, ulga dla młodych przysługuje tylko dla zarobków rocznych w wysokości 85.528 zł. Przychody powyżej tej kwoty są już opodatkowane, zatem ograniczona jest wysokość uzyskanych przychodów, ale liczba zawartych umów już nie. Możemy wykonywać pracę dla kilku pracodawców, ale suma wynagrodzeń z kilku umów nie może przekroczyć tej kwoty.

Przypuśćmy, że Tomasz ma 23 lata i w 2022 roku wykonywał pracę na podstawie dwóch umów zlecenia. Jego łączne wynagrodzenie wynosiło 88 600 zł. Tomasz jest więc zwolniony z podatku od kwoty 85.528, ale nadwyżka nie zostanie objęta ulgą. Od kwoty 3 072 zł. Musi odprowadzić podatek.

Z ulgi dla młodych korzystamy automatycznie na mocy ustawy. Nie musimy składać żadnych dodatkowych oświadczeń. Należy jednak pamiętać, że mamy obowiązek wykazać wszystkie dochody. Zeznania wykonujemy samodzielnie, nawet jeśli nie mamy ukończonych 26 lat

Przeczytaj również: Emerytura rolnicza – zmiany w KRUS

Czy każdy korzysta z ulgi?

Ustawodawca nie narzuca młodej osobie obowiązku korzystania z ulgi. Możemy z niej zrezygnować, mimo że spełniamy warunki. W takiej sytuacji przedkładamy pracodawcy Swój wniosek o rezygnację z ulgi w formie pisemnej. Forma ustna nie będzie uznawana za wiążącą. Taki wniosek składamy każdego roku aż do ukończenia 26 lat życia.

Program "Bez PIT dla młodych"

Kto nie korzysta z ulgi?

Nie tylko limit wynagrodzenia rocznego ogranicza prawo do ulgi. Ulga dla młodych nie przysługuje osobie, która uzyskuje przychody z własnej działalności gospodarczej. Nie skorzysta z ulgi także osoba, która zatrudniona jest na umowę o dzieło lub pobiera zasiłek chorobowy, macierzyński lub świadczenie rehabilitacyjne.

Przeczytaj też: Czym jest praca w szczególnych warunkach?

Składki na ZUS i NFZ

Co jest zwykle, wykonując pracę zarobkową, jesteśmy objęcie ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. Mamy więc obowiązek uiszczania składek na ZUS i NFZ. Wiek nie odgrywa tu żadnej roli.

Program „Bez PIT dla młodych” –

Małżonkowie a ulga

Z ulgi podatkowej skorzysta każdy małżonek ode mnie, jeśli oboje nie ukończyli 26 lat życia i spełniają warunki dotyczące rodzaju zatrudnienia i wysokości przychodów.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *