Potrącenia z zasiłków

Potrącenia z zasiłków – Każda osoba otrzymująca świadczenie z Ubezpieczenia Społecznego, musi mieć świadomość, że i one podlegają egzekucji kropka zatem obciążone może być zasiłek chorobowy, macierzyński oraz opiekuńczy czy wyrównawczy, a także świadczenie rehabilitacyjne. Zlecenia stając się płatnikiem powyższych należności, automatycznie przyjmuje obowiązki ZUS, w celu dokonania potrąceń. Zasady egzekucji z tych świadczeń są określone Ustawie o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Mówimy tu o Art 139 do 144 powyższej ustawy.

W sprawach nieuregulowanych przez ustawę trzeba stosować przepisy kodeksu cywilnego albo przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Istnieje jednak ochrona zasiłków pieniężnych z Ubezpieczenia Społecznego. Ochrona przed potrąceniami to obowiązek stosowania granic potrącenia i przestrzegania kwot wolnych od potrąceń.

Potrącenia z zasiłków

Należności zasiłkowe zleceniobiorcy obciążą się określonymi kwotami, aby zaspokoić świadczenia alimentacyjne, a dopiero potem inne świadczenia. Ważna jest właśnie taka kolejność potrąceń. Pamiętajmy, że granice potrąceń ustalane są od kosztów brutto.

Ponieważ zasiłki, o których mówimy są dochodami z innych źródeł, niż umowa, płatnik zasiłku nie oblicza z tego przychodu zaliczki na podatek. Jednakże, na potrzeby dokonywania potrąceń płatnik taką zaliczkę oblicza i uwzględnia ją w kalkulowaniu kwoty potrącenia z tego świadczenia.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam przede wszystkim nasze wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Ile procent można zabrać z zasiłku ?

Według ustawy, kwotą wolną od potrąceń z zasiłków z ubezpieczenia społecznego:

  • 50% kwoty najniższej emerytury – jeżeli egzekwowana są należności alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi;
  • 60% kwoty najniższej emerytury – jeśli potrącane są inne należności na przykład zasiłek z tytułu Pomocy Społecznej., czy też świadczenia wypłacane na podstawie przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu za okres, za który przyznano prawo do renty lub emerytury.

Potrącenia z zasiłków –

Tytuły wykonawcze

Z zasiłków zleceniobiorcy można potrącić między innymi sumy egzekwowane na mocy tytułu wykonawczych na zaspokojenie:

– świadczeń alimentacyjnych – do wysokości 60% kwoty zasiłku

– świadczenia inne niż alimentacyjne – do wysokości 25% kwoty zasiłku

Powyższe wartości procentowe są granicą potrącenia, czyli maksymalną kwotą zajętą na poczet zobowiązań. Wspomnieliśmy wcześniej, że samego potrącenia z zasiłków płatnik dokonuje po odliczeniu zaliczki na podatek, czyli od tak zwanej kwoty netto.

Potrącenia z zasiłków

Kwoty wolne od potrąceń

Od 1 marca 2022 roku do 28 lutego 2023 roku kwoty wolne od egzekucji i potrąceń z zasiłków wynoszą:

1594,05 zł – jeśli egzekwujemy alimenty wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, a także jeśli egzekwowane są należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela, jeśli przedłoży Tytuł wykonawczy.

980,19 zł- jeśli egzekwujemy należności inne niż świadczenia alimentacyjne z mocy tytułu wykonawczego wraz z kosztami i opłatami.

784,16 zł- jeśli potrącamy kwoty, na przykład nienależnie pobranych emerytur, rent, zasiłków i Świadczeń Rodzinnych czy też świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Powyższe kwoty podlegają corocznej waloryzacji od 1 marca na zasadach określonych dla emerytur i rent. Zasiłek może przysługiwać tylko za część miesiąca. W takim przypadku kwotę wolną od potrąceń płatnik obliczy za dni, w których przysługuje zasiłek. Obliczy Więc pierwszy dzień zasiłkowy. Musi zastosować stały podzielnik czyli 30, takie są wytyczne ZUS. Otrzymaną kwotę pomnoży przez liczbę dni, w których świadczenie biorca przebywał na zasiłku w danym miesiącu.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Edit

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *