Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Potrącenia z umów cywilnoprawnych – Przepisów w zakresie dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę na podstawie umowy zlecenia, agencyjnej czy umowy o dzieło szukamy w kodeksie postępowania cywilnego. Pamiętajmy, że nie znajdziemy ich w kodeksie pracy. Takie wynagrodzenie w zasadzie nie podlega żadnej ochronie. Natomiast ochrona wynagrodzenia na podstawie umowy cywilnoprawnej przysługuje nam, gdy jest ono jedynym lub głównym źródłem utrzymania.

Jedyny lub główny dochód

Kodeks Postępowania Cywilnego w artykule 833 § 2. oraz artykule 833 § 2.1 mówi, że nie można pozbawić części wynagrodzenia osoby fizycznej niebędącej pracownikiem, jeśli Umowa cywilnoprawna jest jedynym lub głównym źródłem jej utrzymania. Nie można mieć żadnych wątpliwości, że osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych z punktu widzenia uprawnień Pracowniczych i tak są znacznie gorszej sytuacji niż osoby zatrudnione na umowę o pracę. Tym samym w zakresie zapewniania im egzystencji i ochrony przed egzekucją należało w sposób jednoznaczny zrównać je z osobami mającymi status pracowników w rozumieniu Kodeksu Pracy

Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Jakie przepisy się stosuje

Jeśli dochód z umowy zlecenia lub innej o świadczenie usług jest jedynym lub głównym źródłem dochodu stosujemy konkretne przepisy.

– Artykuł 87 Kodeksu Pracy, który określa rodzaj należności możliwych do potrącenia, kolejność ich potrącania i oczywiście granice ich potrącenia.

Artykuł 81 ust.1 Kodeksu Pracy, który określa kwoty wolne od potrąceń. Po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego kwotę wolną od potrąceń określa także artykuł 833 §  21

Według tych przepisów łatwo jest określić granice potrącania z wynagrodzenia zleceniobiorcy. Większym problemem jest obliczenie właściwej kwoty wolnej od potrąceń.

Dla pracowników zatrudnionych na pełen etat kwotą wolną od potrąceń jest cała kwota minimalnego wynagrodzenia. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy to kwota minimalnej płacy proporcjonalna do tego wymiaru czasu pracy. Ale wobec osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie stosuje się norm czasu pracy. Zatem zajęciu podlega Kwota wynagrodzenia, która przekracza minimalne wynagrodzenie przewidziane dla pełnego etatu

Przypomnijmy, że minimalne wynagrodzenie to 3490 zł do 30 czerwca 2023 roku. Jeśli więc zleceniobiorca wypracował mniejszą kwotę niż minimalne wynagrodzenie, to z takiego wynagrodzenia nie dokonujemy żadnych potrąceń.

Potrącenia z umów cywilnoprawnych

Ograniczenie w egzekucji

Ograniczenia w egzekucji z przychodów na podstawie umowy zlecenia można stosować, gdy są spełnione łącznie warunki dotyczące wypłat. Po pierwsze Świadczenia są powtarzające się, to znaczy, że otrzymujemy je okresowo regularnych odstępach czasu

Co ważne, częstotliwość ich pobierania nie ma tu znaczenia mogą występować co miesiąc lub co kwartał czy raz w roku. Umowa ma charakter ciągły i musi być odnawiana przez strony w przypadku zleceniobiorców, którzy współpracują stale. Co więcej wynagrodzenie z umowy zlecenia powinno zapewnić utrzymanie, czyli przynosić korzyści finansowe, które pozwalają na nabycie dóbr i usług.

Potrącenia z umów cywilnoprawnych –

Granice potrąceń

  • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych- do 3/5 wynagrodzenia
  • Egzekucja innych należności do 1/2 wynagrodzenia

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam przede wszystkim nasze wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Przeczytaj o: Przetwarzanie danych osobowych, a cywilnoprawne formy zatrudnienia.

Kwoty wolne od potrąceń

W przypadku alimentów nie obowiązują wynagrodzenie podlega zajęciu w całości. W przypadku sum egzekwowanych na mocy tytułu wykonawczych na pokrycie innych zadłużeń – 100% minimalnego wynagrodzenia netto. Jeśli praca wykonywana jest w niepełnym wymiarze czasu, kwotę wolną zmniejszamy proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Często bywa, że komornicy nie przestrzegają ograniczeń w wysokości potrąceń z dochodów osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. Zajmują w całości wynagrodzenie, nie analizując formy zatrudnienia. Osoby takie mają prawo do zaskarżenia czynności komornika. Skargę wnoszą wówczas do Sądu Rejonowego.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *