Obowiązki stron umowy agencyjnej

Obowiązki stron umowy agencyjnej. Jak już pisaliśmy w innym naszym artykule – Istota umowy o dzieło, podstawowym i najważniejszym celem każdego agenta jest stałe świadczenie usług na rzecz swojego zleceniodawcy. Może on nie tylko kojarzyć klientów ze swoim zleceniodawcą, ale także podpisywać umowy w jego imieniu. Co ważne. agent nie musi osiągać z góry założonego rezultatu. Prawo zobowiązuje jedynie agenta do starannego wykonywania czynności. Jednakże nie obciąża się go odpowiedzialnością za wykonanie podpisanej umowy.

Agent w drodze przepisów jest także zobowiązany do przekazywania wszystkich istotnych informacji , które mają znaczenie dla zleceniodawcy. Mamy tutaj oczywiście na myśli informacje o stanie spraw, które aktualnie prowadzi agent. – Chodzi tutaj przede wszystkim o liczbę zawartych umów, czy interesujących propozycjach z jakich można skorzystać. Agent ma również obowiązek poinformować zleceniodawcę o powodach, dla których nie udało się zawrzeć umowy z konkretnymi klientami.

Ponadto agent ma obowiązek chronić bieżące sprawy zleceniodawcy. Zleceniodawca może udzielać agentowi wskazówek, co do sposobu wykonania zlecenia. Co ważne, agent musi ich przestrzegać. Warto podkreślić, że w umowie agencyjnej nie można zawrzeć zapisów, które nie zobowiązują agenta do ochrony bieżących interesów zleceniobiorcy, związanych ze sprawami które aktualnie agent prowadzi. Wszelkie tego typu zapisy, stoją w sprzeczności z Kodeksem cywilnym i są z mocy prawa nieważne.

Obowiązki stron umowy agencyjnej

Obowiązki zleceniodawcy

Z zasady każda umowa agencyjna jest odpłatna. Dlatego też Podstawowym obowiązkiem zleceniodawcy jest zapłata wynagrodzenia dla agenta. Co więcej zleceniodawca zawsze musi udzielić informacji o wysokości prowizji za wykonanie zlecenia. – Nawet jeśli sam agent o nią nie zapyta. Co więcej, zleceniobiorca zobowiązuje się do przekazania wszystkich istotnych informacji oraz dokumentów. Mają one posłużyć, by agent prawidłowo mógł wykonać swoje zlecenie. Dodajmy, że nie chodzi tutaj tylko o informację podstawowe, bez których nie uda się wykonać zlecenia. – Ale także o takie, które mogą ułatwić wykonanie zadania.

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Właściwy przepływ informacji

Prawo chroni przepływ informacji pomiędzy zleceniodawcą a agentem. Przepisy prawa mówią wyraźnie, że dające zlecenie również jest zobowiązany do przekazania informacji. Na przykład, o tym że jakieś umowy nie udało się podpisać. Zarówno zleceniodawca jak i agent mają prawo wziąć informacje o rezultatach podjętych działań. Mówimy tu na przykład o informacji dotyczącej liczby zawartych umów. Warto wiedzieć, że postanowienia umowy, które zabraniają dostępu do takich informacji są z mocy prawa nieważne.

Obowiązki stron umowy agencyjnej

Obowiązki stron umowy agencyjnej –

Powierzenie zlecenia innej osobie

Czy agent może powierzyć wykonanie zobowiązania osobie trzeciej? Tak, ale takie postanowienia muszą znajdować się w umowie. W treści umowy agencyjnej, powinniśmy dokładnie zapisać w jakich sytuacjach agent musi wykonywać swoje czynności osobiście, A kiedy może scedować je na osobę trzecią. Pamiętajmy, że jeśli agent zdecyduje się powierzyć czynności związane z umową swojemu zastępcy musi o tym powiadomić zleceniodawcą. Nie może w tym zakresie przekroczyć swoich uprawnień. Jeśli agent powierzy czynności osobie trzeciej, a z treści umowy agencyjnej wynika, że powinien wykonać jej osobiście może odpowiadać solidarnie z zastępcą za niestaranne wykonanie umowy.

Warto podkreślić, że powierzenie zobowiązania osobie trzeciej nie stoi w sprzeczności z zasadą lojalności. Kodeks cywilny narzuca taką zasadę w umowie, agencyjnej.

Jeżeli agent zatai powierzenie czynności osobie trzeciej przed zleceniodawcą może to być powodem do rozwiązania umowy agencyjnej ze skutkiem natychmiastowym.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *