Plusy i minusy pracy na umowie zlecenia

Plusy i minusy pracy na umowie zlecenia Umowa zlecenia to umowa ” umowa starannego działania”. – Co, to oznacza ? Oznacza, że to nie efekt decyduje, czy zleceniobiorca wywiązał się z umowy, ale odpowiednie wykonanie czynności. Czy dołożył odpowiednią staranność w realizację swojego działania.

Dobre i złe strony umowy zlecenia

Dobre i złe strony umowy zlecenia sformułowaliśmy z punktu widzenia zleceniodawcy. Plusem takiej umowy jest przede wszystkim brak uprawnień dla zleceniobiorcy. Co więcej można łatwo i szybko rozwiązać umowę. Co ważne dużym plusem są niższe koszty zatrudnienia oraz mniej składek obowiązkowych. Ponad to w przypadku umowy zlecenia świadczenie chorobowe może finansować Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od pierwszego dnia niezdolności do wykonywania zlecenia. Co więcej, zleceniobiorca swoich roszczeń dochodzi jedynie przed sądem cywilnym, a nie sądem pracy. Bez wątpienia dużym plusem umowy zlecenia jest brak konieczności prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Z drugiej strony umowa zlecenia ma swoje minusy. Zleceniodawca nie ma pełnego nadzoru nad zleceniobiorcą. Mimo to musi mu zapewnić odpowiednie warunki BHP. Mówimy tu o na przykład odzieży ochronnej. Co więcej nie ma możliwości dyscyplinowania zleceniobiorcy, co za tym idzie, nie może stosować, żadnych kar porządkowych, które są przewidziane w Kodeksie pracy. Na zleceniodawcy ciąży także obowiązek zapewnienia minimalnej stawki wynagrodzenia, za każdą godzinę wykonywanego zlecenia.

Plusy i minusy pracy na umowie zlecenia

Przeczytaj też: Składka Zdrowotna & umowa zlecenie- różne tytuły do ubezpieczenia

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Plusy i minusy pracy na umowie zlecenia –

Rozwiązanie umowy zlecenia

Do rozwiązania umowy zlecenia dochodzi:

  • gdy zleceniobiorca zakończył zlecenie;
  • w drodze wypowiedzenia;
  • za porozumieniem stron.

Wypowiedzenia umowy zlecenie można dokonać w dowolnym momencie. Może to uczynić każda ze stron ze skutkiem natychmiastowym. Pociąga to jednak pewne konieczności ze strony zleceniodawcy na rzecz zleceniobiorcy. Jeżeli zleceniobiorca poczynił pewne wydatki, zleceniodawca musi mu je zwrócić. Musi też wypłacić część wynagrodzenia za dotychczasowe czynności.

Wypowiedzenia umowy zlecenie jest zawsze zakończeniem zlecenia dla jego wykonawcy. Jeżeli nastąpiło bez ważnego powodu, strona wypowiadająca, zobowiązuje się tym samym do, naprawienia powstałej w ten sposób szkody. Pamiętajmy, że chronią nas zapisy zawarte w umowie. Przy zawieraniu umowy nie warto pozbawiać się możliwości jej zerwania za wypowiedzeniem. Ponad to, zapisy sugerujące, że nie wolno nam wypowiedzieć umowy z ważnego powodu są niedopuszczalne.

Możliwość natychmiastowego i bezwarunkowego rozwiązania umowy zlecenia przez obie strony, dotyczy tylko umów bezpłatnych. Jeśli zleceniobiorca wykonuje zlecenie odpłatnie – a tak jest w większości przypadków, umowę możemy rozwiązać jedynie z ważnych powodów. Powody te powinny być określone wcześniej w treści umowy zlecenia.

Plusy i minusy pracy na umowie zlecenia

Wygaśnięcie umowy zlecenia

Jeśli umowa zlecenia nie zawiera bardziej szczegółowych postanowień, nie wygasa ona ani z chwilą śmierci zlecającego, ani w skutek utraty przez niego zdolności do czynności prawnych (art. 747 Kodeksu cywilnego).

Załóżmy, że zgodnie z umową zlecenie wygasło, zleceniobiorca powinien jednak nadal prowadzić czynności, aby ich przerwanie nie wyrządziło strat, za które należałoby zapłacić odszkodowanie. Wykonanie zlecenia będzie trwało do czasu, w którym spadkobierca lub przedstawiciel ustawowy zleceniodawcy, będzie mógł zarządzić inaczej.

Przedawnienie roszczeń

Umowę zlecenia regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkich roszczeń wynikające z takiej umowy, dochodzimy przed sądem cywilnym. Roszczenia z tytułu umowy zlecenia przedawniają się z upływem 2 lat. Mogą one dotyczyć wynagrodzenia, zwrotu poniesionych wydatków, a także zaliczek udzielonych zleceniobiorcom.

Roszczenia mogą powstać z tytułu utrzymania, pielęgnacji, wychowania lub nauki, jeśli przysługują osobom trudniącym się zawodowo takimi czynnościami, albo osobom utrzymującym zakłady przeznaczone na takie właśnie cele. Inne roszczenia wynikające z umowy zlecenia przedawniają się z upływem 6 lat.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *