umowa zlecenia

Umowa zlecenia – Jak dobrze ją napisać ? Co ciekawe umowa zlecenia, ab być skuteczna prawnie nie musi mieć formy pisemnej, Warto podkreślić, że jest ona znacznie mniej sformalizowana niż umowa o pracę. Umowę zlecenia możemy zawrzeć w dowolny sposób. Dopuszcza się również zgodne oświadczenia stron wyrażone w formie ustnej.

Aby uniknąć nieporozumień warto jednak zadbać o formę pisemną umowy zlecenia.

Umowa zlecenia

Elementy umowy zlecenia

Zadbaj, by przygotowana umowa zawierała nazwę oraz datę jej zawarcia. Ponad to ważnym elementem są dane identyfikacyjne stron umowy: imiona, nazwiska oraz dane z dowodu tożsamości, numer i seria dokumentu. Co więcej umowa powinna zawierać datę i miejsce urodzenia osób fizycznych. Jeśli stronami umowy są podmioty posiadające osobowość prawną do umowy podajemy dane z KRS.

W dalszej kolejności określamy rodzaj czynności cywilnoprawnej objętej umową. Datę i miejsce jej rozpoczęcia oraz datę i miejsce jej zakończenia, Mówiąc potocznym językiem mówimy w tym punkcie, co konkretnie zlecamy oraz kiedy rozpoczyna się i kończy zlecenie. Koniecznie określamy też wynagrodzenie oraz sposób jego wypłaty.

Elementy dodatkowe stosowane w umowie zlecenia.

Elementami fakultatywnymi stosowanymi, w umowie zlecenia są zazwyczaj kary umowne. Stosuje się je w celu zabezpieczenia interesów obu stron, ale w szczególności zleceniodawcy. Można także zawrzeć w umowie zapis o konieczności zachowania przez zleceniobiorcę tajemnicy dotyczącej umowy. Elementem dodatkowym, ale nie mniej ważnym jest zapis o zakazie konkurencji, który może obowiązywać zarówno w trakcie wykonywania zlecenia jak i określony czas bezpośrednio po jego zakończeniu.

Jakie kłopoty najczęściej się pojawiają ?

Zadbaj przede wszystkim o to, by umowa zawierała jak najbardziej szczegółowe czynności. Jeśli czynności zostaną w umowie opisane zbyt ogólnie w praktyce przyjmuje się, że w takim wypadku zleceniobiorca wykonuje plecenia zleceniodawcy. Czynności w takiej umowie powinny, więc być konkretnie nazwane. Zleceniodawca, może udzielić zleceniobiorcy wskazówek jak zlecone zadanie powinno być wykonane.

Przeczytaj też: Jak rozumieć model AIDA?

Jeśli nie chcesz marnować czasu stojąc w korkach, by dojechać do biura poszukaj innego rozwiązania. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

umowa zlecenia

Umowa zlecenia – Jak dobrze ją napisać ? –

Odpowiedzialność a umowa zlecenia

W przypadku umowy cywilnoprawnej, jaką jest umowa zlecenia możemy mówić o odpowiedzialności odszkodowawczej

Art.  415.  [Odpowiedzialność na zasadzie winy ex delicto] Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Szkodę rozumiemy tu poprzez popełnienie czynu zabronionego, ale także nie wykonanie zlecenia oraz nienależyte wykonanie zlecenia. Zleceniodawca ma prawo domagać się stosownej rekompensaty przed sądem na drodze powództwa cywilnego.. Co ważne jeśli kilka osób przyjęło zlecenie i ma wspólnie je wykonać ich odpowiedzialność jest solidarna. Warto też dodać, że to zleceniodawca musi przed sądem udowodnić winę zleceniobiorców. Zleceniobiorca natomiast może uniknąć poniesienia odpowiedzialności, gdy udowodni, że nie wykonanie zlecenia nie wynikało z jego winy.

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *