O kontroli innej niż podatkowa

O kontroli innej niż podatkowa Będąc przedsiębiorcą, musimy wiedzieć, jakie kontrole nas czekają. Są to:

 • czynności sprawdzające,
 • kontrola krzyżowa,
 • kontrola celno-skarbowa;
 • wyjątkowa kontrola ponowna.

O kontroli innej niż podatkowa –

Czynności sprawdzające


Czynności sprawdzające nie są kontrolą podatkową. Są mniej sformalizowane, ale znacznie częstsze
niż kontrole organów podatkowych. Jak mówią artykuły 272 – 280 Ordynacji podatkowej celem
czynności sprawdzających jest między innymi: sprawdzenie terminowości składania deklaracji i
wpłacania podatków, czynności sprawdzające mają na celu także sprawdzenie poprawności
deklaracji. Jak mówią przepisy czynności sprawdzające podejmuje się, by ustalić stan faktyczny z
przedstawionymi dokumentami oraz, b zweryfikować poniesione przez płatnika wydatki i uzyskane
przychody, które zostały opodatkowane lub nie. Takie czynności to podstawa, by doszło do ujawnienia
przychodów nie mających pokrycia źródłach lub pochodzących ze źródeł nie ujawnionych.

Celem czynności sprawdzających jest także, weryfikacja danych i dokumentów udostępnionych przez
podatnika, który dokonuje rejestracji podatkowej. Ponadto czynności sprawdzające mogą także
dotyczyć zasadności zwrotu VAT. Mówi o tym artykuł 274 b Ordynacji podatkowej. W ramach
czynności sprawdzających organy podatkowe mogą żądać od podatnika wyjaśnień, uzupełnienia lub
skorygowania deklaracji, pokazania dokumentów, które upoważniają podatnika do skorzystania z ulg
podatkowych. W czynnościach sprawdzających nie stosuje się zawiadomienia o zamiarze wszczęcia
czynności, a o ich zakończeniu też nie zostaniemy powiadomieni.

Interesuje was tematyka wirtualnych biur? Zerknijcie tutaj – Wirtualne Biura

Jeśli jednak czynności sprawdzające nie rozwiążą nieścisłości w rozliczeniach podatnika, to jest to
przyczynek do wszczęcia kontroli podatkowej.

O kontroli innej niż podatkowa

Kontrola krzyżowa

Kontrolę krzyżową także nie możemy utożsamić z kontrolą podatkową. Kontrola krzyżowa jest
podyktowana potrzebą sprawdzenia zgodności dowodów w dokumentacji przedsiębiorcy z ich
odpowiednikami będącymi w posiadaniu jego kontrahentów. Nie jest to, zatem kontrola
podatkowa w ścisłym znaczeniu. Ma charakter uzupełniający. Zatem kontrola Krzyżowa nie dokonuje
całościowego sprawdzenia rozliczeń podatnika. Kontroli krzyżowej nigdy nie prowadzi się samoistnie.
Wcześniej musi być wszczęta kontrola podatkowa, a krzyżowa wszczęta jest w trakcie trwania
kontroli podatkowej, bo ma charakter pomocniczy. Co ważne obie kontrole muszą odnosić się do
tego samego podatku oraz okresu.

Przeczytaj także: Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Kontrola celno-skarbowa

Od 1 marca 2017 roku funkcjonuje kontrola celno-skarbowa. Zastąpiła dotychczasową kontrolę skarbowej i celną. Kontroli celno-skarbowej nie utożsamiany z kontrolą podatkową. Kontrola celno- skarbowa dotyczy bardzo poważnych przestępstw kropka będzie to na przykład zorganizowana przestępczość podatkowa, karuzela VAT, przemyt, pranie brudnych pieniędzy.
Urząd podejmuje, ją gdy mamy do czynienia ze sprawami o dużym stopniu skomplikowania, rozmiaru, złożoności I stopnia oddziaływania, które w istotny sposób wpływają na bezpieczeństwo finansowe państwa kropka Nie jest to jednak regułą, bo kontrolą celno-skarbową mogą być objęci mniejsi przedsiębiorcy, nawet ci, który prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą.

O kontroli innej niż podatkowa

Kontrola celno-skarbowa dotyczy między innymi:

 1. Przestrzegania prawa podatkowego i prawa celnego
 2. Respektowania przepisów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi.
 3. Gier hazardowych, wraz z automatami
 4. Prawa dewizowego, w tym działalności kantorowej
 5. Rodzajów paliwa przewożonego w zbiornikach
 6. Przesyłek pocztowych
 7. Refundacji wywozowych.
 8. Wywozu i przywozu do Polski towarów podlegających zakazom i ograniczenia.

Kontrolę celno-skarbową przeprowadzają naczelnicy urzędów celno-skarbowych kropka podstawą są
przepisy ustawy z 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej w skrócie KAS.
Umawiana kontrola kończy się wraz z doręczeniem kontrolowanemu tak zwanych wyników kontroli.
Kontrolowany nie ma prawa do złożenia zastrzeżeń do tego dokumentu. Ma prawo natomiast i
powinien złożyć deklarację korygującą. Przedsiębiorca musi to uczynić w ciągu 14 dni od otrzymania
wyniku kontroli. Jeśli jednak kontrolowany nie złoży deklaracji, to następuje przekształcenie się
omawianej kontroli w postępowanie podatkowe. Mówi o tym artykuł 83 ustawy o Krajowej
Administracji Skarbowej
Taka możliwość jest także wtedy, gdy organ nie Uwzględnij złożonej przez kontrolowanego korekty
deklaracji. Jako kontrolowany masz jednak możliwość się odwołać od decyzji naczelnika Urzędu.
Odwołanie rozpatruje dyrektor właściwej izby administracji Skarbowej, jako organ drugiej instancji
kropka Jeśli jednak kontrola celno-skarbowa przekształciła się już w postępowanie podatkowe,
odwołanie rozpatruje ten sam Organ podatkowy, czyli naczelnik urzędu celno-skarbowego. Stosuje
się wówczas przepisy o postępowaniu odwoławczym.

O kontroli innej niż podatkowa –

Ponowna kontrola

Artykuł 282A paragraf 1 Ordynacji podatkowej i Artykuł 58 ust 1 Prawa przedsiębiorców zakazuje
organom podatkowym wszczynać kontroli podatkowej w sprawie, która była już przedmiotem
kontroli. Nie jest to jednak sztywny zakaz ustawodawca dopuszcza przypadki, kiedy wyjątkowo
Ponowna kontrola będzie dopuszczalna. Według Ordynacji podatkowej zakaz cen nie obowiązuje
jeśli:

 1. Konieczna jest kontrola w sprawie stwierdzenia nieważności, wygaśnięcia uchylenia lub
  zmiany decyzji ostatecznej albo wznowienia postępowania w sprawie, która była zakończona
  decyzją ostateczną.
 2. Nastąpiło uchylenie lub stwierdzenie nieważności decyzji przez Sąd administracyjny.
 3. Stwierdzona została nadpłata
  Również Prawo przedsiębiorców ma swoją listę sytuacji które pozwalają na ponowną kontrolę, mówi
  o tym Artykuł 58 ustęp 2 powyższego prawa.

Przeczytaj także Turecki biznes w Polsce

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *