Protokół z kontroli skarbowej

Protokół z kontroli skarbowej – Każda kontrola, także kontrola skarbowa, kończy się przekazaniem kontrolowanemu podmiotowi protokołu. Taki dokument musi zawierać pewne, ustalone przez prawo elementy obowiązkowe. Jakie ? Taki dokument musi zawierać przede wszystkim: oznaczenie organu, datę i miejsce przeprowadzenia kontroli. Ponad to niezbędne jest , wskazanie podstawy prawnej, personalia kontrolującego lub kontrolujących, nazwę podmiotu kontrolowanego, jak również zakres kontroli. Co ważne dokument zawiera także datę rozpoczęcia i datę zakończenia kontroli. Protokół musi być oczywiście podpisane przez naczelnika urzędu lub jego zastępcę. Na fragment dokumentu będący pouczeniem, warto zwrócić szczególną uwagę. Mówi ono o konieczności zawiadomienia urzędu o zmianie adresu kontrolowanego, która nastąpi w ciągu 6 miesięcy od momentu zakończenia czynności kontrolnych.

Protokół z kontroli skarbowej

Do tej zasady muszą stosować się podmioty, u których ujawniono nieprawidłowości. Najważniejszym jednak elementem protokołu są wnioski z przeprowadzonej weryfikacji. Mówimy tu o dokładnym opisie ustaleń faktycznych oraz ocenie prawnej spraw, której ta kontrola dotyczyła.

Co jeszcze może znaleźć się w protokole ?

Warto wiedzieć, że w protokole ogólnym mogą znaleźć się protokoły szczegółowe, dotyczące konkretnych czynności kontrolnych. Na przykład, zabezpieczenia dokumentów, protokoły z zeznań świadków lub także protokół z opinii biegłego. Jak mówią przepisy:

Art. 290b § 2. Protokół z czynności kontrolnych jest sporządzany w trzech egzemplarzach, przy czym jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu, a drugi przekazuje organowi podatkowemu właściwemu w sprawie.

Protokół z kontroli skarbowej

Przeczytaj także: Co jeszcze warto wiedzieć o kontroli skarbowej ?

Protokół z kontroli skarbowej – Nie zgadzam się z ustaleniami kontroli – co dalej?

Jeśli nie zgadzam się z ustaleniami kontroli zawartymi w protokole masz prawo w ciągu 14 dni, od jego otrzymania przedstawić swoje zastrzeżenia lub wyjaśnienia. Jaka jest różnica pomiędzy zastrzeżeniami a wyjaśnieniem ? Zastrzeżenia sprowadzają się do krytyki protokołu pokontrolnego. Kwestionujesz ustalenia kontroli, jednocześnie wskazujesz na niekompletność czynności, Natomiast wyjaśnienia nasprowadzają się przedstawienia własnego stanowiska co do sedna sprawy. Co ważnym z punktu widzenia samego kontrolowanego, przepisy Ordynacji podatkowej nie precyzują jakie obowiązkowe elementy musi zawierać pismo zawierające zastrzeżenie lub wyjaśnienia. Pamiętajmy jednak, by nie przekroczyć 14-dniowego terminu.

Przeczytaj także Turecki biznes w Polsce

Szukasz wirtualnego biura? Zerknij na strony naszych partnerów!

Wirtualne Biuro Poznań

Wirtualne Biuro Kraków

Szukasz czegoś we Wrocławiu?

Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *