Kapitał rezerwowy i zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie

Kapitał rezerwowy i zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie Kapitał rezerwowy to jeden z kapitałów tworzonych zysku netto. Przeznaczamy go na pokrycie szczególnych strat lub wydatków. W szczególności wypłaca się z niego dywidendę, jeśli w danym roku obrotowym przedsiębiorstwo nie osiągnęło zysku. Kapitał rezerwowy może także być zasilany przez środki z aktualizacji wyceny środków trwałych Jeśli nie zostanie wykorzystane zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem, staje się
składnikiem kapitału zapasowego.

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi spółka akcyjna jest zobligowana do przeznaczenia, co najmniej 8% zysku netto na Kapitał zapasowy do momentu, gdy poziom tego kapitału nie osiągnie 1/3 wartości kapitału zakładowego. Istotą kapitału zapasowego jest pokrycie straty bilansowej. Jeśli akcja akcjonariuszy uzyskały szczególne uprawnienia obligatoryjne są dopłaty do kapitału zapasowego. Funkcjonowanie
przedsiębiorstwa opiera się na inwestowaniu w nie kapitału przez jego Właścicieli i wierzycieli, A w kolejnym etapie także inwestowanie pozyskanego kapitału W aktywa, które
są niezbędne do funkcjonowania działalności gospodarczej wypracowany zysk pozwala zrealizować wynagrodzenia inwestorów. Wypracowane środki finansowe przekazywane są w pierwszej kolejności dawcom kapitału obcego. Następnie do pozostałej nadwyżki naliczany jest podatek dochodowy. Środki powiększają budżet państwa. Kwota zysku netto która Pozostaje do dyspozycji właścicieli ma charakter rezydualny. Decyzję o podziale zysku netto podejmuje walne zgromadzenie akcjonariuszy po zakończeniu roku obrotowego. Ważne jest sporządzenie sprawozdania finansowego i jego zbadanie przez biegłego
rewidenta Z decyzją tą łączy się kategoria zysku zatrzymanego. Kluczowe zadanie
zysku zatrzymanego w formie kapitału zapasowego polega na kompensacji ewentualnych strat. Niemniej jednak spełnia on także funkcję wspomagającą i stabilizującą działalność
spółki.

Kapitał rezerwowy i zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Warte uwagi: Spółka powiązana – podstawowe informacje

Zysk zatrzymany w przedsiębiorstwie

O zysku zatrzymanym można inaczej powiedzieć zysk reinwestowany. Właścicielem spółki
mogą go redysponować według własnego uznania, czyli po pierwsze wypłacić dywidendę. Po drugie mogą ponownie zainwestować zysk podejmując decyzję, Na co
przeznaczyć wypracowane przez przedsiębiorstwo środki finansowe, i jego właściciele
kierują się zazwyczaj wysokością stopy zwrotu. Jeśli właściciele spółki zdecydują się na
pozostawienie zysku do dyspozycji przedsiębiorstwa w długim okresie przełoży się to na
zwiększenie wartości przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *