Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej Państwo jako podmiot publiczny niezależnie od szczebla, bierze na siebie ciężar realizację określonych inwestycji celu publicznego. Jego zadaniem jest zapewnienie obywatelom między innymi dostępu do odpowiedniej infrastruktury-budowa dróg Czy Mostów, ale także bezpieczeństwa publicznego, gospodarki odpadami, czy też zdrowia publicznego. W miarę wzrostu gospodarczego i idącego za nim Postępu naukowo-technologicznego, potrzeby ludności stają się coraz większe i coraz trudniej jest je podmiotowi publicznemu zaspokoić na zadowalającym poziomie. Główną barierę stanowi tutaj ograniczony zasób środków finansowych, jakimi dysponuje podmiot publiczny. To właśnie stanowiło jeden z ważniejszych bodźców do rozwoju partnerstwa Publiczna prywatnego w Europie.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej

Warte uwagi : Jak odwołać prokurenta ?

Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii EuropejskiejPartnerstwo publiczno – prywatne czemu służy ?

Partnerstwo publiczno-prywatne pozwala w znacznym stopniu odciążyć napięte budżety
państw, dlatego też Komisja Europejska pracowała i pracuje nadal nad sprecyzowaniem
przepisów i procedur prawnych umożliwiających sprawne wdrożenie projektów partnerstwa
Publiczna prywatnego. Efektywność partnerstwa publiczno-prywanego uzależniamy
przede wszystkim od transparentności przepisów regulujących Relacje pomiędzy podmiotem
publicznym a partnerem prywatnym. Tego rodzaju kwestie mogą być regulowane na szczeblu
międzynarodowym, czyli między innymi przepisami stworzonymi przez Unię Europejską, a
także na szczeblu lokalnym i branżowym. Dla partnerstwa publiczno-prywatnego w
Europie istotną rolę odgrywa ujednolicenie przepisów krajowych z prawem wspólnotowym.
Prawodawstwo krajowe nie zawsze jest jednak zharmonizowane z przepisami Unii
Europejskiej. Partnerstwo publiczno-prywatne w Unii Europejskiej to bardzo złożone zagadnienie. Wiąże się z nim wiele różnych kwestii. Kwestie te opisano w Zielonej Księdze. Dokument powstał w 2004 roku. O Zielonej księdze w innym naszym artykule.

Finansowanie projektu partnerstwa publiczno-prywatnego ze środków Unii Europejskiej.

Unia Europejska dysponuje dwoma głównymi funduszami, z których finansuje rozwój infrastruktury. Mówimy tu o funduszach strukturalnych, które zapewniają finansowe wsparcie strukturalnego i gospodarczego rozwoju drugą gałęzią są fundusze spójności. Finansują projekty mające na celu poprawę środowiska naturalnego, rozwój infrastruktury, transportu w krajach członkowskich, w których dochód narodowy na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% dochodu w Unii Europejskiej. Obejmuje wspólne finansowanie projektów partnerstwa publiczno-prywanego ze środków publicznych unijnych i prywatne dotacje unijne mają charakter współfinansowania projektu partnerstwa publiczno-prywatnego, a przy tym
zwiększają wiarygodność projektu i zmniejszają ryzyko związane z projektem i jego kosztami. Aby otrzymać dotację unijną należy spełnić teren nadrzędne zasady, którymi
kieruje się Unia Europejska przy dofinansowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego. Są to przede wszystkim zapewnienie otwartego dostępu do rynku przez uczciwe uczestniczenie stron o równym uprzywilejowaniu, przejrzysty procedury i przestrzegania dyrektyw. Przestrzeganie zasad dotyczących pomocy państw, zapewnienie właściwego wynagrodzenia zaświadczone usługi. Mówimy tu o ochronie interesu publicznego, wysokiej jakości usług i stały nadzór podmiotu publicznego. Aby projekt partnerstwa Publiczna prywatnego mógł dojść do skutku i być realizowany zgodnie z wytycznymi, musi zadziałać w pełni zaakceptowane przez strony partnerstwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *