Kiedy kontrola bez zapowiedzi ?

Kiedy kontrola bez zapowiedzi? Jak już wyjaśniliśmy w poprzednim artykule „Cele przeprowadzenia kontroli” Zasadą jest, że kontrola podatkowa musi być zapowiedziana. Podatnik ma prawo się do niej przygotować i zawczasu naprawić znalezione uchybienia, złożyć korektę deklaracji. Zasada ta ma swoje umocowanie w art. 282 Ordynacji podatkowej. Ponad to przepis ten koresponduje z art 48 ust.3 Prawa przedsiębiorców

W szczególnych przypadkach dopuszcza się brak zapowiedzi.

Sytuacje, w których organ podatkowy nie musi się zapowiadać, ustawodawca określił w art 282c Ordynacji podatkowej, a także w art. 48 ust.11 Prawa przedsiębiorców. Przepisy w Ordynacji podatkowej mówią, że kontrola może odbyć się bez wcześniejszej zapowiedzi, gdy: dotyczy zasadności zwrotu różnicy podatku od towarów i usług lub zwrotu naliczonego już Vat-u. Ponad to, wszczynanej na żądanie prokuratury lub Policji, jeśli kontrolowany podmiot podejrzany jest o popełnienie przestępstwa karnego lub skarbowego. Nie dowiemy się o kontroli, gdy dotyczą ona opodatkowania niektórych przychodów. Chodzi o te, których podatnik nie ujawnił lub których pochodzenie nie jest do końca jasne, bo nie znajduje pokrycia w źródłach finansowania firmy

Co więcej, jeśli urząd skarbowy poweźmie informację o prowadzeniu działalności, której nie zgłosiliśmy do opodatkowania również ma prawo zaskoczyć podatnika. Jak możemy się domyślić nie zapowiada się także kontroli u podmiotów podejrzewanych o terroryzm i pranie brudnych pieniędzy.

Przepisy mówią, że doraźne kontrole nie są zapowiadane. Ck kryje się pod hasłem „doraźna kontrola” ? – To taka, która dotyczy rejestrowani obrotu za pomocą kasy fiskalnej lub sporządzania „spisu z natury.”

Jeśli zawiesiłeś prowadzenie działalności urząd skarbowy, ma prawo sprawdzić, czy rzeczywiście jej nie prowadzisz.

Pamiętajmy, że nie zapowiada się kontroli u przestępców skarbowych. Z niezapowiedzianą kontrolą musi liczyć się także podmiot, który utrudniał już kiedyś prowadzenie czynności kontrolnych, oraz taki wobec którego urząd prowadzi postępowanie egzekucyjne w administracji.

Brak zapowiedzi kontroli w świetle ustawy Prawo przedsiębiorców

Ustawa Prawo przedsiębiorców mówi, że kontroli nie za powiada się, gdy zagrożone jest, życie lub zdrowie ludzie. Jako wyjątek od zapowiedzi traktować także należy przypadki, w których chcemy zapobiec popełnieniu przestępstwa. Ustawa dopuszcza także, brak zapowiedzi, gdy doręczenie zawiadomienia, było utrudnione lub nieskuteczne. Kontroler nie zapowiada się, także wtedy, gdy podmiot kontrolowany nie posiada stałej siedziby.

Na szczęście dla przedsiębiorcy, katalog przypadków, gdy kontrola może odbyć się bez zapowiedzi ma charakter zamknięty. W związku z tym, każda kontrola, która odbędzie się bez zawiadomienia, a nie dotyczy wyżej wymienionych sytuacji jest niezgodna z prrawem

Czy wiesz, że: kontrola może odbyć się natychmiast jeżeli organ podatkowy uzna, że jest to uzasadnione ?

Kiedy kontrola bez zapowiedzi ?

Kiedy kontrola bez zapowiedzi? –

Kontrola na legitymację

Dużym ułatwieniem dla kontrolujących jest możliwość przeprowadzenia kontroli za okazaniem legitymacji. Ordynacja podatkowa daje taką możliwość. Czynności kontrolne mogą się rozpocząć zaraz po okazaniu legitymacji służbowych przez pracowników urzędu. Zasada ta ma swoje umocowanie w art. 284a paragraf 1 Ordynacji podatkowej.

Czy wiesz, że kontrola za okazaniem legitymacji może odbyć się nawet pod Twoją nieobecność w firmie ? Urzędnik może ją okazać Twojemu pracownikowi. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy urzędnik przyłapie Twojego pracownika na naruszeniu przepisów związanych z kasą fiskalną

Kiedy kontrola bez zapowiedzi ?

Kontrola przeprowadzona w ten sposób może mieć miejsce tylko i wyłącznie wtedy, gdy ma zapobiec popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczeniu skarbowemu, Co ważne w toku takiej kontroli, można zabezpieczyć także dowody świadczące o wyżej wymienionym przestępstwie. Warto pamiętać, że również w takich przypadkach, konieczne jest dopełnienie obowiązku doręczenia zawiadomienia o kontroli. Przepisy mówią, że zawiadomienie należy doręczyć bez zbędnej zwłoki i nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.

Jeżeli urzędnicy nie spełnią tego obowiązku zabezpieczone dokumenty nie będą stanowiły, dowodu w ewentualnym postępowaniu skarbowym.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *