cele kontroli

Cele kontroli podatkowej w firmie

Cele kontroli podatkowej w firmie – Jeśli prowadzisz własną działalność gospodarczą musisz brać pod uwagę, że sposób w jaki ją wykonujesz oraz to jak rozliczasz się z fiskusem będzie przedmiotem kontroli. Pamiętaj że w związku z tym musisz sprostać wielu obowiązkom, Ale masz też określone przepisami uprawnienia. artykułów poświęconych kontroli podatkowej, powiemy Ci jak z nich korzystać. Ordynacja podatkowa w artykule 281 paragraf 2 określa, że celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy kontrolowana firma wywiązuje się z obowiązków, które na przedsiębiorcę nakłada prawo podatkowe. Zasadą jest, że kontrolę podatkową przeprowadzają organy podatkowe pierwsze instancji. Organem
upoważnionym do przeprowadzenia kontroli podatkowej jest naczelnik urzędu skarbowego.
Oczywiście właściwy dla siedziby kontrolowanego podmiotu kropka od tej zasady istnieją jednak
odstępstwa. W pewnych określonych prawem przypadkach weryfikacji może podjąć się także szef
Krajowej Administracji Skarbowe (KAS). Prawo do kontroli skarbowej mają także wójt, burmistrz,
prezydent miasta. Jednak możliwa jest ona tylko w zakresie podatków stanowiących dochód
jednostek samorządu terytorialnego, mówimy tu na przykład o podatku od nieruchomości.


Cele kontroli podatkowej w firmie –

Zapowiedź przeprowadzenia kontroli

Pamiętaj, że kontrola podatkowa nie może być dla ciebie zaskoczeniem. Warto podkreślić, że
kontrola angażuje przede wszystkim czas twoich pracowników. Niestety nierzadko także zapowiedź
kontroli wiąże się z koniecznością zaangażowania określonych środków finansowych. Jeśli
opanowanej kontroli zostaniesz odpowiednio wcześnie przygotowany, możesz się do niej
przygotować. Mówimy tu o zmianie organizacji czasu pracy – jeśli jest ona konieczna, nie tylko.
Zapowiedź kontroli daje możliwość korekty wcześniej złożonych deklaracji podatkowych. Co ważne to
pozwoli ci uniknąć poważnych konsekwencji prawnych i finansowych. Konieczność zawiadomienia
podmiotu kontrolowanego o planach przeprowadzenia kontroli, wynika wprost z artykułu 282b
ordynacji podatkowej. Prawodawca określił również elementy które muszą znaleźć się w tego rodzaju
zawiadomieniu. Ponadto zawiadomienie składane jest na odpowiednim formularzu – ZAW-K.
Zawiadomienie określa przede wszystkim jaki organ przyjdzie na kontrolę. Formularz musi mieć
ustaloną datę i miejsce jego wystawienia. Zawiera przede wszystkim informacje o nazwie
kontrolowanego podmiotu i zakresie w jakim będzie on kontrolowany. Na formularzu znajdziemy
także pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji oraz podpis osoby upoważnionej do
zawiadomienia o kontroli. Regułą której organy podatkowe bezwzględnie muszą przestrzegać jest ta,
która mówi, że kontrolę podatkową można wszcząć nie wcześniej niż po upływie siedmiu dni i nie
później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia kontrolowanej firmie wyżej wymienionego
zawiadomienia. Kontrola może odbyć się w dowolnie wybranym dniu roboczym musi jednak zawierać
określony przedział czasu. Można stąd więc wywnioskować, że urzędnicy nie mają obowiązku
podawania Dokładnej daty rozpoczęcia kontroli.

Przeczytaj też: Podatek od nieruchomości

Przykład

Spółka Marcus 8 grudnia 2021 roku otrzymała z urzędu skarbowego zawiadomienie o tym, że organ
podatkowy zamierza sprawdzić prawidłowość rozliczenia w zakresie CIT za 2017 rok. Firma nie
wyraziła zgody na wcześniejsze przeprowadzenie tej kontroli. Mówimy tu o kontroli przed upływem
siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienie. W takim przypadku Urząd Skarbowy mógł rozpocząć
kontrolę najwcześniej w dniu 16 grudnia 2021 roku, a najpóźniej 7 stycznia 2022 roku. Co w
przypadku Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zawiadomienia? – aby ją przeprowadzić Urząd Skarbowy musi ponownie wydać i skutecznie doręczyć
zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli. Umocowanie tej zasady znajdziemy w art 282b
paragraf 2 ordynacji podatkowej. Co ważne kontrolowana firma może sama zaproponować urzędowi

skarbowemu przeprowadzenie kontroli wcześniej niż przed upływem siedmiu dni od dnia doręczenia
zawiadomienia.

Cele kontroli podatkowej w firmie

Doręczenie upoważnienia.

Uprawnienie do przeprowadzenia kontroli ma naczelnik urzędu skarbowego– o czym już wcześniej
pisaliśmy, nie działa on jednak samodzielnie, deleguje do jej przeprowadzenia pracowników urzędu
skarbowego. Aby taką kontrolę przeprowadzić, pracownik urzędu musi się legitymować
odpowiednim upoważnieniem. Upoważnienia takie może także wydawać zastępca naczelnika Urzędu
Skarbowego. Taki dokument musi zawierać przede wszystkim: oznaczenie organu, datę i miejsce
wystawienia, wskazanie podstawy prawnej, personalia kontrolującego lub kontrolujących, nazwę
podmiotu kontrolowanego, jak również zakres kontroli. Co ważne dokument zawiera także datę
rozpoczęcia i przybliżony termin zakończenia kontroli. Upoważnienie musi być oczywiście podpisane
przez naczelnika Urzędu lub jego zastępcę na dokumencie znajduje się także pouczenie o prawach i
obowiązkach kontrolowanego.

Cele kontroli podatkowej w firmie


Pamiętajmy, że upoważnienie które nie spełnia przedstawionych elementów nie stanowił w żadnym
wypadku podstawy prawnej do wszczęcia kontroli podatkowej. Ponadto ważne jest, że kontrolujący
nie ma prawa wyjść poza przedmiotowy zakres kontroli oraz podane ramy czasowe. Warunkiem
wszczęcia skutecznej kontroli jest doręczenie prawidłowo wstawionego upoważnienia oraz okazanie
legitymacji służbowej pracownika urzędu skarbowego.

Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *