Ulga dla rodzin 4+

Ulga dla rodzin 4+ zwana jest też PIT zero dla rodzin. To potoczne nazwy tej preferencji. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga dla rodzin 4+ polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów na etacie (patrz odnośnik 4)
 • umów zlecenia zawartych z firmą (odnośnik 5)
 • pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
  • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  • jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł rocznie u każdego z rodziców (opiekunów prawnych). Dla dwojga rodziców (opiekunów prawnych) limit przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie. Chodzi o przychody uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.

Uwaga!

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+ nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Dotyczy to też ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących seniorów. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT. Nie wlicza się też przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione). A także przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław


Kto może skorzystać

Z ulgi skorzystasz, jeśli w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci:

 • wykonywałeś władzę rodzicielską,
 • byłeś opiekunem prawnym dziecka, które z Tobą mieszkało,
 • byłeś rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą,
 • a wobec dorosłych, uczących się dzieci wykonywałeś ciążący obowiązek alimentacyjny albo byłeś rodzicem zastępczym.

Ulga dotyczy rodziców, w tym rodziców zastępczych, oraz opiekunów prawnych, bez względu na ich stan cywilny. Mogą z niej korzystać zarówno samotni rodzice (opiekunowie prawni), jak i małżonkowie. Ulga przysługuje w związku z wychowywaniem dzieci:

 • małoletnich,
 • dorosłych, ale otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na wysokość ich rocznych dochodów
 • oraz pełnoletnich uczących się dzieci do ukończenia 25. roku życia.

Przy czym skorzystasz z ulgi, jeśli dorosłe uczące się dzieci, do ukończeniu 25 roku życia w roku podatkowym:

 • nie stosowały przepisów o 19% podatku liniowym lub przepisów ustawy o ryczałcie (z wyjątkiem przepisów dotyczących najmu prywatnego) w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • • nie podlegały opodatkowaniu podatkiem tonażowym na zasadach określonych w ustawie o podatku tonażowym lub tzw. podatkiem okrętowym na zasadach określonych w ustawie o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, lub
 • • nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19% podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów (akcji) lub pochodnych instrumentów finansowych lub przychodów zwolnionych od podatku w ramach tzw. ulgi dla młodych czy ulgi na powrót, w łącznej wysokości przekraczającej 3 089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Uwaga!

Dziecka, które orzeczeniem sądu zostało w roku podatkowym umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, nie możesz uwzględnić przy ustalaniu prawa do ulgi rodzica (opiekuna prawnego).

Uwaga!

Aby skorzystać z tego odliczenia warunku posiadania czworga dzieci nie musisz spełniać przez cały rok podatkowy. Jeżeli czwarte dziecko urodziło się w grudniu danego roku, to składając zeznanie podatkowe za ten rok (mimo, że przez cały rok podatkowy nie byłeś rodzicem czworga dzieci), możesz skorzystać ze zwolnienia.

Ulga dla rodzin 4+ – Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią obję-
tych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga w praktyce

Z ulgi skorzystasz:

już w trakcie roku, przy obliczaniu zaliczek na podatek/podatku

Jeśli uzyskujesz przychody za pośrednictwem płatnika (z pracy na etacie lub z umowy zlecenia zawartej z firmą), musisz mu złożyć pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, że spełniasz warunki do stosowania zwolnienia; na tej podstawie płatnik będzie uwzględniał zwolnienie przy poborze zaliczek.

Oświadczenie możesz zredagować samodzielnie, ale musi ono zawierać następującą klauzulę:

„Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Jeśli uzyskujesz przychody bez pośrednictwa płatnika z pracy z zagranicy, z emerytur i rent z zagranicy, z umowy zlecenia zawartej z firmą, czy z pozarolniczej działalności gospodarczej, to zwolnienie od podatku możesz stosować na bieżąco.

w rozliczeniu rocznym – wtedy odzyskasz nadpłacony podatek

Korzystając z ulgi dla rodzin 4+, złóż w terminie określonym na złożenie zeznania informację o liczbie dzieci i ich numerach PESEL, a jeśli dzieci nie mają tego numeru, w informacji wskaż ich imiona, nazwiska oraz daty urodzenia. Wzór informacji określi minister finansów.

Nie musisz składać tej informacji, jeśli w zeznaniu podatkowym skorzystałeś z ulgi na dzieci i oświadczyłeś w nim, że równocześnie skorzystałeś z ulgi dla rodzin 4+, a prawo do ulgi na dzieci, jak i ulgi dla rodzin 4+, przysługiwało na te same dzieci.

Ulga dla rodzin 4+, a koszty uzyskania przychodów

Jeśli w odniesieniu do przychodów z pracy na etacie lub z umów zlecenia zawartych z firmą otrzymałeś zarówno przychody objęte ulgą oraz podlegające opodatkowaniu, do przychodów podlegających opodatkowaniu możesz zastosować koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej kwoty opodatkowanych przychodów.

Co do przychodów podlegających opodatkowaniu z pracy na etacie stosujesz 50% koszty uzyskania przychodów, suma tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących emerytów nie może przekroczyć rocznie kwoty 120 000 zł.

Jeśli z ulgi korzystasz w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to kosztów uzyskania przychodów zwolnionych nie musisz wyłączać z kosztów podatkowych związanych z tą działalnością. Pomimo, że część lub całość przychodów z tej działalności będzie korzystać ze zwolnienia, to poniesione koszty pozostaną kosztami uzyskania przychodów.

Ulga dla rodzin 4+, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przychody objęte ulgą podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłaconych od przychodów objętych ulgą nie odliczysz odpowiednio od dochodu i podatku PIT. Składki na ubezpieczenia społeczne opłacone od przychodów z pozarolniczej
działalności gospodarczej, które są objęte ulgą możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możesz również uwzględnić w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Ulga dla rodzin 4+ – Przykłady

Przykład 1

zlecenie (z przychodem w 2022 r. objętym ulgą dla młodych w wysokości 8 tys. zł). Pani Anna pracuje na etacie, a pan Robert prowadzi działalność gospodarczą, opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W 2022 r. przychód pani Anny z pracy wyniósł 65 tys. zł, a pana Roberta z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej 115 tys. zł. Czy obydwoje będą mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź: Tak. Obydwoje rodziców będzie mogło skorzystać z ulgi dla rodzin 4+, bowiem czworo dzieci spełnia warunki do jej zastosowania (troje małoletnich i dorosłe dziecko otrzymujące rentę socjalną). Pan Robert złoży zeznanie PIT-28, w którym wykaże przychód zwolniony od podatku w kwocie 85 528 zł, a od reszty przychodu, tj. 29 472 zł (115 000 – 85 528 = 29 472) zapłaci podatek według odpowiedniej stawki.

Przykład 2

Pani Małgorzata jest wdową i samotnie wychowuje czwórkę dzieci. Przy czym dwoje z nich uczy się w liceum i są już pełnoletnie. Dzieci pełnoletnie pobierają rentę rodzinną na własne nazwisko i ich dochód roczny w 2022 r. przekracza kwotę 3 089 zł. Pani Małgorzata pracuje na etacie i dorabia okazjonalnie na umowy zlecenie. W 2022 r. jej przychód wyniósł 53 tys. zł. Czy będzie mogła skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź: Tak. Mimo, że dochód dzieci pełnoletnich przekracza kwotę 3 089 zł, to limit ten nie obejmuje renty rodzinnej. Pani Małgorzata nie będzie obowiązana do złożenia zeznania. Dzieje się tak ponieważ uzyskany przez nią przychód (53 tys. zł) w całości podlega zwolnieniu od podatku. Jeśli jednak chce skorzystać z ulgi na dzieci, musi złożyć zeznanie PIT-37 i wykazać przysługujące jej odliczenie. Dzięki temu otrzyma dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci.

Przykład 3

Pani Wanda wraz z partnerem Piotrem wychowują czworo małoletnich dzieci. Przy czym każde z nich jest rodzicem dla dwojga dzieci. Pani Wanda uzyskała w 2022 r. przychód z umowy zlecenia w wysokości 35 tys. zł. Pan Piotr z pracy na etacie 32 tys. zł. Czy skorzystają z ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź: Nie. Żadne z nich nie jest rodzicem czwórki dzieci, dlatego nie spełniają warunku do zastosowania ulgi dla rodzin 4+.

Przykład 4

Państwo Nowakowie do września byli rodzicami trójki małoletnich dzieci, jednak w październiku urodziło im się czwarte dziecko. Obydwoje są nauczycielami i pracują na etacie. Czy będą mogli skorzystać z ulgi dla rodzin 4+?

Odpowiedź: Tak, ponieważ w roku podatkowym wychowywali czworo dzieci. Zatem każde z nich będzie mogło skorzystać z tej ulgi, do wysokości limitu 85 528 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *