Ulga na powrót

Ulga na powrót to potoczna nazwa nowej preferencji podatkowej. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Stan prawny na 14 stycznia 2022 r.

Pamiętaj jeśli chcesz wrócić do polski i zastanawiasz się nad założeniem tutaj biznesu polecamy wam skorzystać z jednego z wirtualnych biur, które są naszymi partnerami.

Rozwiązanie które sugerujemy wszystkim w celu ograniczenia kosztów swojej działalności to skorzystanie z usług wirtualnego biura.

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław

Na czym polega

Ulga na powrót polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów z pracy na etacie,
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą5 oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
  • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  • jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,
 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku,
 • uzyskiwane w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo od początku roku następnego.

Uwaga!

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi
dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów nie
może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. Z tego powodu w kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT. Co więcej nie uwzględnia się przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione). A także przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Ulga na powrót – Kto może skorzystać

Z ulgi skorzystasz również, jeżeli łącznie spełniasz poniższe warunki:

 • uzyskałeś przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • w wyniku przeniesienia – po 31 grudnia 2021 r. – miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegasz w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 • nie miałeś miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
  • trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
  • czas od początku roku, w którym zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w który zmieniłeś miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadasz obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej, lub
 • miałeś miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie co najmniej przez trzyletni okres w państwie członkow- skim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki, lub
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających trzyletni okres, oraz
 • posiadasz certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia oraz
 • nie korzystałeś uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia – w przy- padku gdy ponownie przeniesiesz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczy- pospolitej Polskiej.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga w praktyce

Z ulgi skorzystasz w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym uzyskałeś przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku).

w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku)

Jeśli spełniasz warunki do ulgi i chcesz, aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to złóż płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do ulgi. W oświadczeniu wskaż również rok rozpoczęcia i zakończenia stosowania zwolnienia przez płatnika.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru (możesz sam je zredagować). Musi jednak zawierać klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta również zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po otrzymaniu oświadczenia płatnik zastosuje ulgę najpóźniej w kolejnym miesiącu. Przestanie ją stosować, jeśli poinformujesz o zmianie stanu faktycznego lub przestaniesz spełniać warunki do jej stosowania (np. kwota przychodów przekroczy limit ulgi).

Jeśli w trakcie roku sam obliczasz podatek (zaliczkę na podatek) od przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, to samodzielnie zastosuj ulgę wyłączając przychody nią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym

Jeśli spełniasz warunki do ulgi, a nie była ona stosowana w trakcie roku przy obliczaniu podatku (zaliczek na podatek), to złóż zeznanie podatkowe.

To w nim dokonasz ostatecznego rozliczenia ulgi w ten sposób, że przychodów objętych ulgą nie wykażesz w przychodach, od których oblicza się podatek. W części dotyczącej przychodów podlegających opodatkowaniu wykażesz jedynie kwotę podatku (zaliczki na podatek) jaką zapłaciłeś w trakcie roku.

Zeznanie złóż również wtedy, gdy ulgą objęta jest tylko część uzyskanych przychodów.

Ulga na powrót a koszty uzyskania przychodów

Jeśli w ramach przychodów z pracy na etacie lub z umów zlecenia otrzymałeś zarówno przychody objęte ulgą oraz podlegające opodatkowaniu. To do przychodów podlegających opodatkowaniu możesz zastosować koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej kwoty opodatkowanych przychodów.

W przypadku kiedy stosujesz 50% koszty uzyskania przychodów, to suma tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla pracujących seniorów, nie może przekroczyć rocznie kwoty 120 000 zł.

Jeśli z ulgi korzystasz w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to kosztów uzyskania przychodów zwolnionych nie musisz wyłączać z kosztów podatkowych związanych z tą działalnością. Pomimo, że część lub całość przychodów z tej działalności będzie korzystać ze zwolnienia, to poniesione koszty pozostaną kosztami uzyskania przychodów.

Ulga na powrót a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przychody objęte ulgą podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

Przy czym składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zapłacone od przychodów objętych ulgą nie możesz odliczyć odpowiednio od dochodu i podatku PIT.

Składki na ubezpieczenia społeczne możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. Chodzi o składki opłacone od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są objęte ulgą.

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możesz również uwzględnić
w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Ulga na powrót – Przykłady

Przykład 1

Pani Agnieszka wraz z najbliższą rodziną od lipca 2021 r. mieszka w Polsce. Przed przyjazdem do Polski 4 lata mieszkała w Niemczech. Czy w wyniku tego ma prawo do ulgi?

Odpowiedź: Nie, gdyż ulga dotyczy osób, które dopiero po 31 grudnia 2021 r. przeniosą do Polski swoje miejsce zamieszkania. Co więcej muszą tu podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Przykład 2

Pani Anna w lutym 2022 r. po uzyskaniu Karty Polaka przeprowadziła się do Polski z zamiarem stałego pobytu. Spełnia pozostałe warunki do stosowania ulgi, ale nie ma obywatelstwa polskiego. Czy ma prawo do ulgi?

Odpowiedź: Oczywiście, ulga nie jest ograniczona wyłącznie do osób posiadających obywatelstwo polskie.

Przykład 3

Pan Sebastian posiadający polskie obywatelstwo w roku 2018 wyjechał do Włoch i do końca 2021 r. był włoskim rezydentem podatkowym. W styczniu 2022 r. postanowił wrócić i znów osiedlić się w Polsce. Czy ma prawo do ulgi?

Odpowiedź: Tak, Pan Sebastian spełnia warunki do skorzystania z ulgi.
Musi jednak pamiętać, że prawo do ulgi przysługuje pod warunkiem posiadania certyfikatu rezydencji podatkowej. Ewentualnie również innego dowodu potwierdzającego poprzednie miejsce zamieszkania dla celów podatkowych we Włoszech.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *