Ulga dla pracujących seniorów

Ulga dla pracujących seniorów zwana też PIT zero dla emerytów. To potoczne nazwy tej preferencji. Obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.

Ulga dla pracujących seniorów – Na czym polega

Polega na zwolnieniu od podatku PIT:

 • przychodów z pracy na etacie (patrz odnośnik 4),
 • przychodów z umów zlecenia zawartych z firmą (patrz odnośnik 5), oraz
 • przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

otrzymanych przez podatnika po ukończeniu:

 • roku życia w przypadku kobiety,
 • roku życia w przypadku mężczyzny.

Ulga obejmuje przychody:

 • do których ma zastosowanie:
  • skala podatkowa ze stawkami 17% i 32%,
  • jednolita 5% (IP Box) albo 19% stawka podatku dla przedsiębiorców lub
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł,
 • uzyskane od 1 stycznia 2022 roku.

Uwaga!

Suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla pracujących emerytów, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla rodzin 4+, nie może przekroczyć rocznie kwoty 85 528 zł. W kwocie tej nie uwzględnia się przychodów podlegających opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym na podstawie ustawy PIT, przychodów zwolnionych od podatku dochodowego (innych niż wymienione), oraz przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.


Chcesz założyć dziąlalność gospodarczą? Skorzystaj z usług wirtualnego biura żeby ograniczyć jej koszty. Zobacz jak wygląda oferta naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław


Kto może skorzystać

Z ulgi skorzystasz, jeśli jesteś kobietą 60+ albo mężczyzną 65+ i łącznie spełniasz poniższe warunki:

 • uzyskałeś przychody z określonych tytułów (wymienionych wyżej),
 • z tytułu uzyskania tych przychodów podlegasz ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
 • nie otrzymujesz (mimo nabycia uprawnienia):
  • emerytury lub renty rodzinnej z KRUS,
  • emerytury lub renty rodzinnej z mundurowych systemów ubezpieczeń,
  • emerytury lub renty rodzinnej z FUS,
  • świadczeń pieniężnych w związku ze zwolnieniem ze służby stałej funkcjonariusza służby mundurowej,
  • uposażenia przysługującego w sędziemu w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego.

Ważne!

Dla potrzb ulgi dla pracujących seniorów uprawnienie do emerytury nabywasz z chwilą ukończenia 60 lat w przypadku kobiety i 65 lat w przypadku mężczyzny. Uprawnienia tego nie musisz potwierdzać.

Jak skorzystać

Korzystanie z ulgi w praktyce polega na niewykazywaniu przychodów nią objętych w kwocie przychodów podlegających opodatkowaniu.

Ulga dla pracujących seniorów w praktyce

Z ulgi możesz korzystać w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym uzyskałeś przychody objęte ulgą, lub w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku).

w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku)

Jeśli spełniasz warunki do ulgi i chcesz aby była stosowana na bieżąco, w trakcie roku przy poborze zaliczek przez płatnika (zakład pracy, zleceniodawcę), to złóż płatnikowi na piśmie oświadczenie, że spełniasz warunki do ulgi.

Oświadczenie nie ma formalnego wzoru (możesz sam je zredagować). Musi jednak zawierać klauzulę o treści:

„Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Po otrzymaniu oświadczenia płatnik zastosuje ulgę najpóźniej w kolejnym miesiącu. Przestanie ją stosować, jeśli poinformujesz o zmianie stanu faktycznego lub przestaniesz spełniać warunki do jej stosowania (np. kwota przychodów przekroczy limit ulgi).

Jeśli w trakcie roku sam obliczasz podatek (zaliczkę na podatek) od przychodów z pracy na etacie, z umów zlecenia zawartych z firmą lub z pozarolniczej działalności gospodarczej, to samodzielnie stosujesz ulgę wyłączając przychodynią objęte z przychodów podlegających opodatkowaniu.

po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym

Jeśli spełniasz warunki do ulgi, a nie była ona stosowana w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek, to złóż zeznanie podatkowe. To w nim dokonasz ostatecznego rozliczenia ulgi w ten sposób, że przychodów objętych ulgą nie wykażesz w przychodach, od których obliczasz podatek. W części dotyczącej przychodów podlegających opodatkowaniu wykażesz jedynie zaliczki na podatek w kwocie zapłaconej w trakcie roku.

Zeznanie złóż również wtedy, gdy ulgą nie jest objęta całość uzyskanych przychodów, na przykład te, które wykroczyły ponad limit lub te, które otrzymałeś do ukończenia 60. roku życia w przypadku kobiety, albo 65. roku życia w przypadku mężczyzny.

Ulga dla pracujących seniorów, a koszty uzyskania przychodów

W odniesieniu do przychodów z pracy na etacie lub z umów zlecenia zawartych z firmą otrzymałeś zarówno przychody objęte ulgą oraz podlegające opodatkowaniu, do przychodów podlegających opodatkowaniu możesz zastosować koszty uzyskania przychodów do wysokości nieprzekraczającej kwoty opodatkowanych przychodów.

W przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu z pracy na etacie stosujesz 50% koszty uzyskania przychodów, suma tych kosztów oraz przychodów zwolnionych od podatku w ramach ulgi dla rodzin 4+, ulgi dla młodych, ulgi na powrót oraz ulgi dla pracujących emerytów nie może przekroczyć rocznie kwoty 120 000 zł.

Natomiast jeśli z ulgi korzystasz w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej, to kosztów uzyskania przychodów zwolnionych nie musisz wyłączać z kosztów podatkowych związanych z tą działalnością. Pomimo, że część lub całość przychodów z tej działalności będzie korzystać ze zwolnienia, to poniesione koszty pozostaną kosztami uzyskania przychodów.

Ulga dla pracujących seniorów, a składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Przychody objęte ulgą podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym.

W przypadku składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone od przychodów objętych ulgą nie odliczysz odpowiednio od dochodu i podatku PIT.

Jeśli chodzi o składki na ubezpieczenia społeczne opłacone od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które są objęte ulgą, zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności.

Natomiast składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne możesz również uwzględnić w limicie składek dla potrzeb zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci.

Ulga dla pracujących seniorów – Przykłady

Przykład 1

Pani Janina ma 61 lat. Prawo do emerytury ma od roku, ale jej nie pobiera, gdyż kontynuuje zatrudnienie na umowę o pracę u dotychczasowego pracodawcy. Czy ma prawo do ulgi?

Odpowiedź: Tak, od 1 stycznia 2022 r. przychody Pani Janiny z pracy na etacie są objęte ulgą.

Przykład 2

Pan Stanisław ma 68 lat, pobiera emeryturę oraz otrzymuje wynagrodzenie za felietony do prasy, które przygotowuje na podstawie umowy o dzieło. Czy Pan Stanisław może skorzystać z ulgi?

Odpowiedź: Nie, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący rodzajów przychodów oraz niepobierania emerytury.

Przykład 3

Pan Piotr ma 70 lat, jest emerytem i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, która przynosi mu spore zyski. Podatek od tych przychodów płaci w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Czy w sytuacji gdy „zawiesi” pobieranie emerytury, to w stosunku do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej będzie mógł zastosować ulgę?

Odpowiedź: Tak, Pan Piotr spełnia wszystkie warunki.

Przykład 4

Pani Krystyna jest aktywna zawodowo, prowadzi własną firmę mimo nabycia prawa do emerytury. W trakcie roku zaczęła spełniać warunki do ulgi w odniesieniu do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. Jednak jej nie zastosowała, ani przy poborze zaliczek ani w zeznaniu. Czy po upływie terminu na złożenie zeznania podatkowego za rok, w którym otrzymała ww. przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, może zastosować ulgę?

Odpowiedź: Tak, prawa do ulgi nie traci się z chwilą upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. Zeznanie lub jego korektę można złożyć po terminie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *