Ulga dla pracowników

Ulga dla pracowników lub podatników osiągających przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej zwana potocznie ulgą dla klasy średniej. Ulga obowiązuje od 1 stycznia 2022 r. i ma zastosowanie również do dochodów uzyskanych od tego dnia.

Na czym polega

Ulga polega na odliczeniu od dochodu kwoty, która jest ustalana indywidualnie w oparciu o wysokość uzyskanych przychodów.


Jeśli szukacie wirtualnego biura zerknijcie na strony naszych partnerów!

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Poznań – Wirtualne Biuro Poznań

Kraków – Wirtualne Biuro Kraków

Wrocław – Wirtualne Biuro Wrocław


Ulga dla pracowników – Kto może skorzystać

Z ulgi skorzystasz, jeśli uzyskałeś przychody (doprecyzowane w ramce):

  • z pracy na etacie oraz
  • • z pozarolniczej działalności gospodarczej
  • • w łącznej wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie.

Ważne!

Chodzi o przychody podlegające opodatkowaniu na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Z tym że w przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej są to przychody pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności. Oczywiście z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne.

Ulga dla pracowników – Szczególne zasady dla małżonków

W przypadku małżonków, każdy z małżonków może skorzystać z odliczenia. Dzieje się tak w przypadku, kiedy spełnia warunki do jego zastosowania. Również kiedy uzyskuje przychody ze wskazanych źródeł i jego roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692.

Jeżeli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe, mogą wybrać motodę ustalania wysokości ulgi dla klasy średniej. Metodę oczywiście wykażą we wspólnym zeznaniu podatkowym.

Wspólne opodatkowanie

W przypadku wspólnego opodatkowania małżonków wysokość ulgi:

  • każdy małżonek ustali od połowy rocznych, łącznych uprawniających do ulgi przychodów małżonków, mieszczących się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł albo
  • ustali ten małżonek (a także każdy z nich indywidualnie), którego przychody mieszczą się we wskazanym przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł.

Inaczej mówiąc, w przypadku wspólnego opodatkowania dochodów małżonków, mogą oni sami wybierać metodę na ustalenie wysokości ulgi. Mają prawo wybrać tę, która jest dla nich bardziej korzysta. Mogą obliczyć ulgę od połowy łącznych przychodów małżonków, albo od indywidualnych przychodów. Przy czym obliczając od połowy łącznych przychodów małżonków muszą pamiętać, że w tym przypadku jednak połowa łącznych przychodów obojga małżonków (z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej) musi wynosić co najmniej 68 412 zł i nie przekraczać 133 692 zł.

Na przykład żona osięgnęła przychód z pracy w kwocie 150 000 zł. Natomiast mąż w kwocie 20 000 zł plus 80 000 zł z umowy zlecenia. Jeżli małżonkowie będą roliczać się indywidualnie żaden z nich nie skorzysta z ulgi, gdyż nie spełnia jej warunków.

O ile jednak mażłonkowie złożą wspólne zeznanie, to mogą w nim (każdy z małżonków) odliczyć ulgę w wysokosci obliczonej od połowy przychodów z pracy, czyli od 85 000 (tyle wynosi połowa sumy 150 000 żony i 20 000 męża).

Uwaga!

Jeżeli małżonkowie zdecydowali się na ten sposób wykorzystania wspólnego przychodu do obliczenia podstawy ulgi, to nie mogą zastosować „mieszanego sposobu jej uwzględniania”. Oznacza to, że jeden z nich nie może uwzględnić „swojej podstawy ulgi” obliczanej od indywidualnych dochodów. Drugi podstawy odliczonej od polowy ich wspólnych przychodów. W tym przypadku zawsze uwzględniają podstawę stanowiącą połowę ich wspólnych przychodów.

Ulga dla pracowników – Wysokość

Kwotę ulgi ustalisz indywidualnie. Obliczysz ją według wzoru:

Wzór 1.

Roczne przychody z pracy na etacie oraz z działalności gospodarczej (w złotych) (A)Kwota ulgi
od 68 412do 102 588[A × 6,68% – 4 566] ÷ 0,17
ponad 102 588do 133 692[A × (-7,35%) + 9 829 zł] ÷ 0,17

W przypadku łącznego opodatkowania dochodów małżonków i uwzględniania wspólnych przychodów małżonków przez „A” rozumie się połowę łącznych przychodów z pracy na etacie oraz z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez obojga małżonków.

Ulga dla pracowników w praktyce

Ulgę stosuje się w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek na podatek (przez płatnika lub podatnika). Ostateczne jej rozliczenie ma miejsce w rocznym zeznaniu podatkowym.

w trakcie roku przy obliczaniu zaliczek (podatku)

Ulgę stosują zakłady pracy, które pełnią funkcję płatnika. Stosują również podatnicy, którzy uzyskują przychody z pracy na etacie (z zagranicy) lub z pozarolniczej działalności gospodarczej bez pośrednictwa płatnika (sami obliczają i wpłacają zaliczki na podatek).

Ulga jest stosowana z mocy prawa. Podatnik nie musi składać żadnego oświadczenia (ani płatnikowi, ani urzędowi skarbowemu).

Ulga jest stosowana za miesiące, w których podatnik uzyskał przychody z pracy na etacie. Przychody muszą być w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł.

Jeżeli podatnik uzyskał w tym samym miesiącu przychody z pracy na etacie za pośrednictwem płatnika oraz bez jego udziału, warunek wysokości przychodów musi być spełniony odrębnie dla przychodów uzyskanych za pośrednictwem płatnika oraz odrębnie dla przychodów uzyskanych bez udziału płatnika;

Do obliczenia miesięcznej kwoty ulgi w przypadku przychodów uzyskiwanych z pracy na etacie stosuje się wzór 2.

Miesięczne przychody z pracy na etacie (w złotych) (B)Kwota ulgi
od 5 701do 8 549[B × 6,68% – 380,50] ÷ 0,17
ponad 8 549do 11 141[B × (-7,35%) + 819,08] ÷ 0,17

Jeżeli podatnik nie chce, aby płatnik stosował ulgę przy poborze zaliczek na podatek, powinien wystąpić do płatnika z pisemnym wnioskiem w tej sprawie.

Płatnik przestanie stosować ulgę najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał od podatnika taki wniosek. Wniosek o niestosowanie ulgi podatnik składa odrębnie dla każdego roku podatkowego. O niestosowaniu ulgi przy obliczaniu zaliczek od przychodów z pracy na etacie z zagranicy, decyduje sam podatnik (nikomu nie składa wniosku w tej sprawie).

Ulga dla pracowników – Płatnik i podatnik

W trakcie roku ulga jest stosowana także przez podatnika, który uzyskał przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej w wysokości od 68 412 zł do 133 692 zł. Przy czym z uwagi na sposób obliczania zaliczki chodzi o przychody uzyskane od początku roku. Jeżeli podatnik również uzyskuje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z pracy na etacie, warunek

wysokości przychodów musi być spełniony w odniesieniu do sumy tych przychodów. Do obliczenia miesięcznej kwoty ulgi przedsiębiorca stosuje wzór 1., w którym „A” oznacza przychody uzyskane od początku roku do miesiąca włącznie, za który obliczana jest zaliczka.

po zakończeniu roku w zeznaniu podatkowym

Ostateczne rozliczenie ulgi następuje w zeznaniu podatkowym zgodnie z zasadą samoopodatkowania.

W rozliczeniu rocznym podatnik stosuje ulgę w wysokości obliczonej według wzoru 1. Wykonuje to z uwzględnieniem szczególnych rozwiązań dla małżonków, którzy łącznie opodatkowują swoje dochody.

Ulga dla pracowników – Przykłady

Przykład 1

Pan Stanisław jest przedsiębiorcą. Podatek od dochodów z prowadzonej działalności oblicza według skali podatkowej. W trakcie roku sam oblicza i płaci miesięczne zaliczki na podatek. Czy ustalając ich wysokość może nie uwzględniać ulgi dla pracowników i przedsiębiorców, nawet jeśli spełnia pozostałe warunki?

Odpowiedź: Tak, przy obliczaniu zaliczek na podatek Pan Stanisław może nie stosować tego odliczenia.

Przykład 2

Pani Anna jest emerytką. Jej roczne przychody z emerytury wynoszą 70 tys. zł. Poza świadczeniem z ZUS nie uzyskuje innych dochodów. Czy ma prawo do ulgi dla pracowników i przedsiębiorców?

Odpowiedź: Nie, gdyż nie jest spełniony warunek dotyczący rodzaju przychodów.

Przykład 3

Pan Władysław prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Z tytułu prowadzenia tej działalności płaci podatek w formie karty podatkowej. Czy może skorzystać z ulgi dla pracowników i przedsiębiorców?

Odpowiedź: Nie, gdyż ulga nie ma zastosowania do pozarolniczej działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej.

Przykład 4

Pan Piotr pracuje na etacie. Raz w roku otrzymuje dwie wypłaty w tym samym miesiącu, każda po 6 tys. zł. Czy w tej sytuacji płatnik (pracodawca) może stosować ulgę, a jeśli tak, to co powinien zrobić, gdy ulgę zastosował przy pierwszej wypłacie danego miesiąca, a przy drugiej stwierdził, że pracownik nie ma do niej prawa z uwagi na przekroczenie limitu miesięcznych przychodów? A może ulgę należy również odnosić do cząstkowych wypłat w danym miesiącu?

Odpowiedź: Dla potrzeb ulgi stosowanej przez płatnika bierze się pod uwagę łączne przychody z pracy na etacie, jakie pracownik uzyskał w danym miesiącu (sumę wypłat cząstkowych) u tego płatnika. W sytuacji zatem, gdy przy pierwszej wypłacie Pan Piotr miał prawo do ulgi i ulga została
odliczona od dochodu (np. w wysokości 100 zł), a przy drugiej wypłacie łączne przychody podatnika przekroczyły 11 141 zł, płatnik, obliczając zaliczkę na podatek od drugiej wypłaty, powinien doliczyć do dochodów pracownika kwotę ulgi zastosowanej przy pierwszej wypłacie, czyli 100 zł.

Przykład 5

Pani Krystyna przebywała na zwolnieniu lekarskim. W jednym miesiącu otrzymała zarówno zasiłek chorobowy w wysokości 4 tys. zł oraz wynagrodzenie zasadnicze 8 tys. Czy w tym miesiącu Pani Krystynie przysługuje ulga dla pracowników i przedsiębiorców, skoro łączne przychody wykraczają poza limit?

Odpowiedź: Tak, gdyż dla potrzeb ulgi dla dla pracowników i przedsiębiorców nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych. Chodzi o zasiłki z ubezpieczenia społecznego (stanowią one przychody z tzw. innych źródeł, a nie z pracy na etacie). Same przychody z pracy na etacie (8 tys. zł) mieszczą się natomiast w limicie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *