Garść teorii o kredycie Kredyt bankowy pełni w gospodarce określone funkcje. Jedną z nich jest funkcja kreacji pieniądza lub Inaczej mówiąc funkcja emisyjne. Każdy udzielony kredyt oznacza, że do obiegu wprowadzono nowe środki pieniężne. Zwiększa to siłę nabywczą przedsiębiorców, stymuluje rozwój prowadzonej działalności gospodarczej. Kredyt pełni także funkcję redystrybucyjną, polega ona na przekazaniu środków kredytowych jednym podmiotom, środki te pochodzą z oszczędności innych podmiotów. Kredyt, jako finansowanie dłużne umożliwia rozwój podmiotów gospodarczych, a w konsekwencji prowadzi do uzyskania określonego dochodu. Dlatego możemy mówić O funkcji dochodowej kredytu. dobrze wykorzystany kredyt bankowy zwiększa efektywność i zyskowność przedsiębiorstwa. Bank udzielając kredytu ma prawo kontrolować sposób wykorzystania przekazanych środków pieniężnych. Dlatego w literaturze przedmiotu mówi się o funkcji kontrolnej kredytu. Przedsiębiorca, który decyduje się na pozyskanie zewnętrznego źródła finansowania w postaci kredytu, musi skalkulować jego koszt zgodnie z ustawą o kredycie bankowym na koszt kredytu składają się wymienione niżej elementy.

Mówimy tu przede wszystkim o środkach pieniężnych, które Bank oddaje do dyspozycji dłużnika. Na koszt kredytu składają się także odsetki, to cena pieniądza wyrażona w ujęciu względnym lub bezwzględnym. Kosztem kredytu są różne opłaty. Najbardziej znaną jest opłata manipulacyjna. Musimy także liczyć się z prowizją dla banku, na przykład z tytułu rozpoznania wniosku kredytowego, lub zmiany warunków umowy czy kwoty kredytu. Inną ważną kwestią wpływającą znacząco na koszt kredytu jest jego ubezpieczenie.

Warte uwagi: Kontrola spółki przez wspólnika

Metody spłaty kredytu

Warto zwrócić uwagę, że kredytobiorca ma do wyboru różne metody spłaty kredytu. Metoda spłaty jest jednym z kilku czynników wpływających na koszt kredytu. Możemy mówić na przykład o metodzie równych rad kapitałowych. Polega ona na tym, że kredyt jest regularnie spłacany w jednakowych odstępach czasu, a raty kredytu są równe. Odsetki naliczane są od sumy kapitałowej. W miarę upływu czasu kwota odsetek maleje, ponieważ jest naliczona od coraz niższej sumy bazowej. Każda kolejna płatność jest sumą kwoty kapitałowej i odsetkowej, są one coraz niższe, bo suma kapitałowa pozostaje stała. Natomiast suma odsetkowa maleje. inną

Metoda anuitentowa

Metodą jest metoda anuitentowa, czyli równych płatności rocznych. Mówimy tu o strumieniach równych płatności rocznych z malejącymi sumami odsetkowymi, oraz rosnącą ratą kapitałową. Na koszt kredytu w sposób zdecydowany wpływają stopy procentowe. Ze względu na zmienność poziomu stopy w czasie wyróżniamy stopy procentowe stałą oraz zmienną Oprocentowanie jest swego rodzaju wynagrodzeniem dla banku za udostępnione przedsiębiorcy środki pieniężne. Jest ono wyrażony procentowo. W przypadku gdy stopa procentowa jest stała procent Ten pozostaje niezmienny przez cały okres trwania umowy kredytowej. Stały poziom stopy procentowej pozwala przewidzieć wysokość kolejnej raty kredytu, a co za tym idzie ułatwia sporządzanie budżetu. Stała stopa procentowa chroni kredytobiorcy przed wahaniami rynkowymi. Oprocentowanie zmienne możemy determinować różnymi okolicznościami. Warunki zmiany stopy procentowej zawarte są w umowie kredytowej.

Garść teorii o kredycie

Garść teorii o kredycie –

WIBOR

Na zmienną stopę oprocentowania składają się stawka referencyjna zwana inaczej bazową oraz marża. Stawką referencyjną dla kredytów w Polsce jest WIBOR. To stopa procentowa Po jakiej banki chcą udzielać pożyczek innym bankom na rynku międzybankowym. WIBOR ustala się w dni robocze o godzinie 11:00. Jest to średnia arytmetyczna liczona na podstawie zgłoszonych stóp. Odrzuca się jedynie dwie skrajne wielkości. To znaczy najmniejszą i największą.

Jeśli dotyczą Cię te kłopoty zapewne szukasz oszczędności. Polecam zatem nasz wirtualne biura we WrocławiuPoznaniu i Krakowie, zredukujesz koszty administracji i wynajmu.

W Polsce dla zobowiązań długoterminowych stosuje się właśnie zmienną stopę oprocentowania. W kolejnym czynnikiem istotnie wpływającym na koszt kredytu jest marża. Zasadą jest, że im większe jest ryzyko niespłacenia kredytu, tym marża jest wyższa. Wysokość marży może być stała przez cały okres trwania umowy lub zmienna. Może zależeć na przykład od tego, czy kredytobiorca decyduje się zakupić oprócz kredytu jakiś inny produkt bankowy. Mówimy tu na przykład o ubezpieczeniu przy koncie internetowym Marża może mieć też charakter promocyjny i zostać zmieniona na wyższą z końcem okresu promocyjnego. Wysokość marży uzależniona jest także od wielkości przedsiębiorstwa. Inne czynniki mające na nią wpływ to forma własności, forma prawna czy też branża. Nieodzowna Jest także kondycja finansowa firmy, perspektywa i jej rozwoju czy też historia współpracy z danym bankiem. Mówiąc o koszcie kredytu należy także wziąć pod uwagę rzeczywistą roczną stopy oprocentowanie, czyli tak zwane RRSO.

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje że rzeczywista roczna stopa oprocentowania to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta. Wyrażamy go jako wartość procentową całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *